XXXV sesja Rady Gminy Rokietnica

0
2141

Dnia 27 lutego 2017 roku odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Rokietnica, którą prowadził Adam Pioch – Przewodniczącego Rady Gminy.  W obradach  uczestniczyło 14 radnych.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: Radna Bogusława Rzepka złożyła interpelację w sprawie usunięcia pojemników na odzież używaną usytuowanych przy ul. Sportowej w Rokietnicy; Radny Adam Pioch złożył interpelację w sprawie  bieżącego utrzymania dróg na osiedlu w Bytkowie i planów rozbudowy oświetlenia na tym osiedlu; Radny Mirosław Skrzypczak złożył zapytania dotyczące rozbudowy szkoły w Napachaniu.

Rada Gminy Rokietnica w głosowaniu jawnym przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

XXXV/332/2017 w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica – 9 głosami „za”, 3 „przeciw”,  2 „wstrzymującymi się” (procedura głosowania imiennego);

XXXV/333/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina – Plewiska – 9 głosami „za”, 3 „przeciw”,  2 „wstrzymującymi się” (procedura głosowania imiennego);

XXXV/334/2017 w sprawie: udzielenia Gminie Oborniki pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania polegającego na budowie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż.- jednogłośnie 14 głosami „za”;

XXXV/335/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica – jednogłośnie 14 głosami „za”;

XXXV/336/2017 w sprawie: : zgłoszenia Sołectwa Napachanie-Dalekie do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” –  jednogłośnie 14 głosami „za”;

XXXV/337/2017 w sprawie: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok – 12 głosami „za”, 1 „przeciw”,  1 „wstrzymującym się”;

XXXV/338/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr VI / 45 / 2015 z 23 marca 2015 roku w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz rozliczania inkasentów

–  jednogłośnie 14 głosami „za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” Radna Bogusława Rzepka poprosiła o naprawę  odblasków na ul. Trakt Napoleoński; Radny Zbigniew Muszyński zwrócił się z prośbą o wyrównanie nawierzchni drogi w Krzyszkowie; Radna Elżbieta Brzeźniak poruszyła dwa tematy: 1- dotyczący podwyżki za wodę, 2- dotyczący wykupu gruntów w trybie ZRID pod budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wierzbowej z Obornicką; Sołtys Anna Niesiobęcka poprosiła o pochylenie się nad bieżącą poprawą dróg na os. Topolowym; Mieszkaniec Bytkowa zgłosił, problem  dotyczący dojazdu do posesji na ul. Porzeczkowej; Mieszkanka os. Topolowego zapytała o planowaną budowę ronda na skrzyżowaniu uli Wierzbowej i Obornickiej w Rokietnicy; Mieszkaniec Rokietnicy poinformował, że został pogryziony przez psa i wskazał na braku oświetlenia na ulicach Tęczowa, Poranek i Świt; Radna Joanna Nowak zaproponowała, aby na drogach osiedlowych, gdzie są puste działki położyć płyty betonowe; Mieszkaniec os. Spokojnego zapytał kto jest projektantem rozbudowy szkoły w Napachaniu; Sołtys Józef Fudala poruszył sprawę dotyczącą lokalizacji wystawy stołów i koszy wielkanocnych.

Biuro Rady Gminy

Krystyna Matysiak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ