XXXIV sesja Rady Gminy Rokietnica

0
1064

Dnia 16 lutego 2017 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Rokietnica, która prowadził pan Adam Pioch – Przewodniczący Rady Gminy.  W obradach  uczestniczyło 12 radnych.

Na sali obrad zgromadziło się wielu mieszkańców, w związku z tematem wiodącym sesji poświęconym organizacji oświaty po wejściu w życie rządowych zmian. Przewodniczący poinformował, że zadanie związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Napachaniu i budową Szkoły Podstawowej w Mrowinie z nową  lokalizacją w Cerekwicy (dz. nr 61), wiąże się  z przygotowaniem do rozdzielenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu na dwie niezależne ośmioklasowe placówki: w Napachaniu i Mrowinie/Cerekwicy. To niełatwe zadanie, Przewodniczący porównał do biegu maratońskiego, którego mimo wielu trudów i przeciwności należy podjąć i skutecznie zakończyć do 2019 roku.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: Radny Władysław Mielcarek złożył interpelację w sprawie wsparcia inicjatywy pani doktor Kamińskiej kierownika Przychodni „FAMILIA” dotyczącej pomocy dzieciom z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem; Dyrektorzy Jednostek Oświatowych w Rokietnicy skierowali do Rady apel o zatwierdzenie panów rozbudowy szkół w Napachaniu i Mrowinie/ Cerekwicy.

Rada Gminy Rokietnica w głosowaniu jawnym przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

XXXIV/322/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju   szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – 11 głosami „za”,  1 „wstrzymującym się”;

XXXIV/323/2017 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup specjalnego samochodu pożarniczego typu ciężkiego – terenowego wraz z wyposażeniem dla JOSP Rokietnica” planowanego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- jednogłośnie 12 głosami „za”;

XXXIV/324/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok- 11 głosami „za”,  1 „wstrzymującym się”;

XXXIV/325/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027 -10 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu);

XXXIV/326/2017 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   w miejscowości Mrowino, dla części działek nr 266/3 i 267/5-10 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi się”;

XXXIV/327/2017 w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rokietnica- 10 głosami „za”, 2 „wstrzymującym się”;

XXXIV/328/2017 w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Rokietnica-12 głosami „za”;

XXXIV/329/2017 w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica- –  jednogłośnie 12 głosami „za”;

XXXIV/330/2017 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica – –  jednogłośnie 12 głosami „za”;

XXXIV/331/2017 w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica 11 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Wójt złożył gratulacje nowo wybranej Wiceprzewodniczącej Rady i Przewodniczącemu Komisji Oświaty; Radny Mirosław Skrzypczak poprosił o uwzględnienie jego osoby podczas spotkań związanych z rozbudową szkoły w Napachaniu; Sołtys Soboty-Bytkowa zapytała czy w związku rozbudową szkoły w Napachaniu  i budową  szkoły Cerekwicy nie będzie zdjęta któraś z zaplanowanych  inwestycji w Sołectwie Sobota –Bytkowo oraz zgłosiła reklamację dotyczącą pasów pomalowanych na drodze między Bytkowem a Sobotą; Przedstawiciele Rady Rodziców z Napachania i z Mrowina wyrazili swoje zadowolenie, z dojścia do porozumienia w sprawie szkół i poprosili, aby w spotkaniach związanych z rozbudową szkół czynnie uczestniczyli przedstawiciele Rady Rodziców; Mieszkaniec ponowił apel o  zamontowanie spowalniaczy przed przejściami dla pieszych na ul. Kolejowej.

 

Biuro Rady Gminy

Krystyna Matysiak

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ