Z prac Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

0
932

16 marca 2017r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych. W posiedzeniu udział wzięły: Elżbieta Tonder – powiatowy rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Elżbieta Bijaczewska – dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie. Głównym tematem Rady było zaopiniowanie podziału środków finansowych PERON na realizację zadań w 2017r.

Propozycję podziału środków przedstawiła dyrektor Elżbieta Bijaczewska i tak:

  1. na rehabilitację zawodową w kwocie 150 000,00zł (szkolenie zawodowe O/N, promocja zatrudnienia O/N, przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wkład do spółdzielni socjalnej, finansowanie, przystosowywanie stanowisk pracy do potrzeb wynikających z potrzeb O/N);
  2. na rehabilitację społeczną w kwocie 5 742 399,00zł, a w tym:
  • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i opiekuńczych: 300 000,00zł,
  • likwidacja barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych: 600 000,00zł,
  • zapotrzebowanie na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne: 579 455,00zł,
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, turystyki O/N: 40 000,00zł,
  • dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w Swarzędzu, Owińskach, Konarzewie, Drzązkowie, Baranowie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach i Luboniu: 4 222 944, 00zł. Do warsztatów 10 – 15% dokłada powiat poznański.

Według składanych wniosków potrzeby w tym zakresie są znaczące. Dzięki Radzie Powiatu
i przeznaczonym środkom w kwocie 200 000,00zł udało się zrealizować zaległe wnioski.

Po wnikliwej analizie Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała podział środków finansowych z PEFRON na realizację zadań w 2017r., a w 19 marca Rada Powiatu na XXVI sesji podjęła uchwałę w sprawie określenia realizowanych przez powiat poznański zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Z wyrazami szacunku

W-ce Przewodnicząca Społecznej Rady Krystyna Semba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ