V sesja Rady Gminy Rokietnica

0
1197

W dniu 28 stycznia 2019 r. odbyła się V sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło

 14 Radnych. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Izabela Dziamska.

Tego dnia Radni podjęli następujące uchwały:

V/30/2019 – w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Głosowanie: „za” -12 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymuje się” – 1 głos.

V/31/2019 – w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr 696.
Głosowanie: „za” -14 głosów.

V/32/2019 – w sprawie  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica.
Głosowanie: „za” 13 głosów, „przeciw” – 1 głos

V/33/2019 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica.
Głosowanie: „za” -14 głosów.

V/34/2019 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działalności gospodarczej w miejscowości Mrowino.
Głosowanie: „za” -14 głosów.

V/35/2019 – w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Głosowanie: „za” 13 głosów, „wstrzymuje się” 1.

V/36/2019 – w sprawie ustalenia terminów i miejsc wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich sołectw Gminy Rokietnica kadencji 2018-2023.
Głosowanie: : „za” -14 głosów.

V/37/2019 – w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica.  
Głosowanie: „za” -14 głosów.

V/38/2019 – w sprawie ustalenia kryteriów wraz z punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do  publicznych przedszkoli, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Rokietnica.
 Głosowanie: „za” -14 głosów.

 V/39/2019 – w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz.
Głosowanie: „za” -14 głosów.

V/40/2019 – w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Bytkowo.
Głosowanie: „za” -14 głosów.

V/41/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w Rokietnicy przy  ul. Pocztowej 1 na okres do 10 lat.
Głosowanie: „za” -14 głosów.

V/42/2019 – w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2019 rok.
Głosowanie: „za” -14 głosów.

V/43/2019 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2019-2029.
Głosowanie: „za” -14 głosów.

V/44/2019 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica.
Głosowanie: „za” 13 głosów, „wstrzymuje się” 1.

Wszystkie uchwały w pełnym brzmieniu są dostępne na stronie internetowej http://rokietnica.esesja.pl/]:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ