Konsultacje społeczne

0
1467

ZARZĄDZENIE NR 3/2018
WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Rokietnica w sprawie projektu rozbudowy ulicy Witkowej w Rokietnicy.

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A”, piętro I, Sala Sesyjna, w dniach:

1) 30 stycznia 2018 r. o godzinie 16:00,

2) 31 stycznia 2018 r. o godzinie 8:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectwa lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. sołectwie.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanych wariantów rozbudowy ulicy Witkowej, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Proponowane rozwiązania projektowe zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rokietnica, oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

§ 3. Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4. Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectwa Rokietnica, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ