E-dowód nowy dokument z elektronicznym chipem

0
2641

Każdy kto po 4 marca 2019 roku złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego otrzyma dokument z chipem. E- dowód będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Jest to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Wnioski można składać drogą elektroniczną i w urzędach.

Wszystkie dowody, które są obecnie w rękach obywateli będą ważne aż do upływu terminu ich ważności. Przy wymianie dowodu osobistego na nowy, będzie już obowiązywała wersja z chipem.
Proces wymiany dowodów ma trwać do 2029r. nie dotyczy on jednak dowodów wydanych bezterminowo, ale każdy kto będzie chciał posługiwać się warstwą elektroniczną będzie mógł go bezpłatnie wymienić.

Dowód osobisty będzie zawierał jak dotychczas warstwę graficzną oraz nową WARSTWĘ ELEKTRONICZNĄ. Oprócz dotychczasowej serii i numeru będzie też zawierał tzw. Numer CAN. Jest to numer dostępowy w postaci 6 cyfr na awersie i w postaci kodu kreskowego na rewersie blankietu dowodu osobistego.

WARSTWA ELEKTRONICZNA będzie zawierać te same dane co warstwa graficzna. Uzupełniona zostanie jednak w  zdjęcie biometryczne i certyfikaty, które mają umożliwiać:

  1. potwierdzenie obecności posiadacza dowodu osobistego w określonym miejscu i w określonym czasie (certyfikat potwierdzania obecności);
  • uwierzytelnienie posiadacza dowodu osobistego w systemach teleinformatycznych (certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia); 
  • składanie podpisu osobistego, który będzie zaawansowanym podpisem elektronicznym (certyfikat podpisu osobistego);
  • zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wydawanego przez dostawców komercyjnych.

Certyfikat obecności jest zamieszony w warstwie elektronicznej dowodu osobistego KAŻDEJ osoby. Nie jest wymagany żaden PIN

Certyfikaty identyfikacji i uwierzytelnienia posiadać będą TYLKO osoby powyżej 13 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Do użycia certyfikatu potrzebny jest 4-cyfrowy kod PIN 1.

Certyfikat podpisu osobistego mogą posiadać osoby pełnoletnie oraz osoby od 13 roku życia na wniosek złożony przez rodziców. Jednak korzystanie z elektronicznego podpisu przysługuje wyłącznie PEŁNOLETNIEMU właścicielowi. Certyfikatu podpisu osobistego nie mogą posiadać osoby częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnione.  Wymagany jest 6-cyfrowy kod PIN2.

Pierwsze ustalanie kodów będzie odbywać podczas odbioru dowodu osobistego w organie gminy lub później w dowolnym urzędzie gminy przez posiadacza dowodu osobistego.  Osoby, które nie będą zainteresowane korzystaniem z funkcjonalności uwierzytelnienia i podpisu osobistego, będą mogły zrezygnować z ich aktywacji i nie będą musiały ustalać żadnych PIN-ów. Można aktywować jeden certyfikat i w dowolnym momencie dołożyć drugi. Nie ustala się kodów PIN w przypadku osób do 13 roku życia i osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Każdy może zmienić PIN.

Zmiana kodu PIN będzie także możliwa przez specjalną aplikację, która jest do pobrania na stronie MSWiA lub www.edowod.gov.pl

3-krotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN1 lub PIN2 powoduje zablokowanie certyfikatów. Odblokować może je w dowolnym urzędzie lub za pomocą aplikacji, a także przy pomocy kodu PUK.

Kopertę z kodem PUK posiadacz otrzyma przy odbiorze dowodu osobistego, ale może go także zostawić  w urzędzie i odebrać w innym czasie.

Trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PUK powoduje brak możliwości odblokowania kodów PIN1 i PIN2.

PAMIĘTAJ!
Odebrać kopertę z kodem PUK oraz ustawić kody PIN może tylko i wyłącznie posiadacz dowodu osobistego.

Korzystanie z e-dowodu będzie całkowicie bezpiecznie. Polegać będzie na przyłożeniu dokumentu do czytnika i wpisaniu numeru dostępowego CAN. Wiarygodność nawiązania komunikacji będzie każdorazowo potwierdzana numerem identyfikacyjnym CAN, co uniemożliwi nieautoryzowane odczytanie danych przez osoby niepowołane.

Z kolei do użycia poszczególnych certyfikatów wymagane będzie wpisanie odpowiednich kodów PIN, których posiadacz dowodu osobistego nie powinien nikomu ujawniać.

Czym jest zawieszenie i cofanie certyfikatów ?
W przypadku stracenia dowodu osobistego z oczu, ale mając nadzieję znalezienia go, można zawiesić certyfikaty na okres 14 dni. Zgłoszenia zawieszenia można dokonać osobiście w urzędzie lub drogą elektroniczną na stronie www.obywatel.gov.pl . Jeśli przez wspomniany okres 14 dni dowód się nie znajdzie lub zostanie znaleziony, ale urząd nie zostanie o tym poinformowany, to automatycznie dokument traci ważność. W konsekwencji należy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu. Na stronie edowod.gov.pl. została zamieszczona szczegółowa polityka świadczenia usług. Warto się z nią zapoznać, by prawidłowo korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ