AZBEST!

0
893

Ostateczny termin składania wniosku 15 lipca 2019 r.

Urząd Gminy w Rokietnicy wraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  rozpoczyna tegoroczną akcję dofinansowania usuwania azbestu.

Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest uprawnione są następujące podmioty:
a) właściciele i użytkownicy wieczyści, nie prowadzący działalności gospodarczej,
b) rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Każdy podmiot, który chce skorzystać z dofinansowania, ma obowiązek złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie Gminy w Rokietnicy wypełniony pisemny wniosek do dnia 15 lipca 2019. r.

Usługi będą realizowane po wyłonieniu w drodze przetargu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykonawcy przedmiotowego zadania.

Formularz wniosku można pobierać w Urzędzie pok. nr 6 lub ze strony www.rokietnica.pl, zakładka „Jak załatwić sprawę? -> Ochrona środowiska i gospodarka wodno-ściekowa ->Wybory zawierające Azbest”, (należy pamiętać o dołączeniu do wniosku wypełnionej „Informacji o wyrobach zawierających azbest” oraz „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”). W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi lub produktami rybołówstwa – obowiązkowo należy wypełnić dwa dodatkowe dokumenty: oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.
Wszystkie potrzebne dokumenty można uzyskać w Urzędzie Gminy Rokietnica pok. nr 6 lub na stronie www.rokietnica.pl, zakładka „Jak załatwić sprawę? -> Ochrona środowiska i gospodarka wodno-ściekowa ->Wybory zawierające Azbest”

Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,(akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej).

2. Zgodę właściciela nieruchomości – w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste,

3. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

4. W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z sektorem produkcji rolnej –   należy wypełnić dwa dodatkowe dokumenty: oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

5.  Informacje o pełnomocnictwie w sytuacji działania poprzez pełnomocnika.

6.  Informację o wyrobach zawierający azbest oraz ocenę stanu użytkowania  
(wzory dokumentów są dostępne na www.rokietnica.pl  oraz w siedzibie UG Rokietnica pokój nr 6).

Wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel
w bieżącym roku. Koszty związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest realizowane będą bez udziału finansowego wnioskodawców, finansowane w 100% ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, funduszy gminnych oraz budżetu Powiatu zgodnie z uchwałą nr 305/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2019.

UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.


Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy:

Kinga Kusa  (tel: 61 8960 611, pokój nr 6)
Osoba do kontaktu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:
Agata Sibila (tel. 61 8410 750)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ