26_01_2017 – XXXIII sesja Rady Gminy

0
853

Dnia 26.01.2016 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica rozpoczną się obrady XXXIII sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXII sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Debata o planach inwestycyjnych i funkcjonowaniu ROS oraz ROKBUS.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica
2) nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica
3) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Oborniki zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2017
4) ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa Sołectwa Kobylniki
5) podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki
6) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez organ inny niż samorząd oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
7) zmiany uchwały Nr XL/330/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 września 2013r. w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica
8) zmiany Uchwały Nr IV/32/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica
9) nieodpłatnego nabycia infrastruktury technicznej położonej w miejscowości Żydowo
10) wydawania czasopisma lokalnego „Rokickie Wiadomości”
11) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica na 2017 rok

7. Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

 

/-/ Adam Pioch
Przewodniczący
Rady Gminy Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ