Zebrania Wiejskie 2018 – podsumowanie

1
1679

W miesiącach luty/marzec 2018 r. odbył się doroczny cykl 10 Zebrań Wiejskich o charakterze sprawozdawczym.Na każdym z Zebrań Wiejskich Wójt Gminy przedstawił prezentację dotyczącą: zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; funkcjonowania systemu; projektów z dofinansowaniem UE; polityki przestrzennej gminy; wybudowanych dróg, chodników i ścieżek; wydatków majątkowych na drogi; różnicy cenowej w inwestycjach; ceny jednostkowej bieżącego utrzymania dróg; inwestycji gminnych oraz dokumentacji drogowych planowanych w 2018 roku.W 2018 roku planowana jest realizacja następujących inwestycji: budowa ul. Noblistów w Rokietnicy, przebudowa ul. Rolnej w Rokietnicy, budowa chodnika na ul. Szkolnej w Kobylnikach, budowa ul. Głównej, Polnej, Obornickiej w Krzyszkowie – etap 2, budowa ul. Zakątek w Rokietnicy (plan), rozbudowa układu drogowego na os. Topolowym w Bytkowie, przebudowa ul. Pawłowickiej w Pawłowicach – etap 2, budowa remizy w Przybrodzie, termomodernizacja szkoły w Rokietnicy oraz świetlicy wiejskiej w Żydowie, rozbudowa szkoły w Napachaniu wraz z termomodernizacją, przebudowa Węzła Przesiadkowego w Rokietnicy. Dokumentacje drogowe realizowane w 2018 roku: ul. Sportowa, Szamotulska, Witkowa, boisko w Rokietnicy; rozbudowa drogi Napachanie-Dalekie; ul. Św. Faustyny i Powstańców w Kiekrzu; ścieżka na ul. Poznańskiej i Kierskiej w Kiekrzu.W trakcie spotkań przedstawiciel Policji przedstawił informacje o zagrożeniach występujących  w gminie Rokietnica. Opowiedział także o profilaktyce społecznej, której celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  oraz o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli interaktywnej mapy, która pozwala przekazywać Policji informacje o niebezpiecznych miejscach w okolicy.

7 lutego 2018 r., Szkoła Podstawowa (budynek dawnego gimnazjum)

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 38

Poruszone kwestie:

 • działania zmniejszające zanieczyszczanie powietrza w gminie
 • procedura dot. projektu planu zagospodarowania przestrzennego działek przy ul. Golęcińskiej
 • plany dotyczące terenu, na którym obecnie znajduje się baza Sp. ROKBUS
 • utwardzenie ul. Zacisze oraz kontynuacja budowy drogi
 • uporządkowanie działki znajdującej się obok os. Noblistów
 • porządkowanie i kontrola boisk sportowych przy szkole
 • kontrola prędkości na ul. Szamotulskiej i ul. Trakt Napoleoński
 • nadmierna prędkość samochodów poruszających się na ul. Noblistów oraz od ul. Koszycy do ul. Sportowej
 • usytuowanie stanowiska dla karetki pogotowia
 • oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • konieczność likwidacji parkingów dla samochodów ciężarowych usytuowanych przy ul. Rolnej i ul. Podgórnej
 • problem parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych (m. in. ul. Łanowa)
 • zagrożenia spowodowane brakiem ścieżki umożliwiającej dojście do lokalu McDonald’s i organizacja ruchu w tym rejonie

8 lutego 2018 r., Świetlica wiejska w Żydowie

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 14

Poruszone kwestie:

 • uwarunkowania dotyczące projektu nowej bazy autobusowej w Rostworowie
 • budowa ścieżki z Żydowa do Rostworowa
 • naprawa nawierzchni na ul. Sobockiej
 • budowa ścieżki i kanalizacji w ,,starym’’ Rostworowie
 • utwardzenie drogi oraz dokończenie oświetlenia na ul. Granicznej
 • zwiększony ruch i zły stan drogi na ul. Pogodnej w związku z prowadzonymi pracami kanalizacyjnymi w Krzyszkowie
 • zły stan drogi na ul. Kolejowej w Rokietnicy
 • przeprowadzanie inspekcji wykonanych gminnych inwestycji
 • zasadność pojawienia się patrolu Policji koło osiedla Zielony Lasek w Rostworowie
 • niezabezpieczone studzienki przy ul. Kolejowej
 • brak koszy na śmieci przy ścieżce prowadzącej do Rostworowa

1 marca 2018 r., Dom Parafialny ARKA w Kiekrzu

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 33

Poruszone kwestie:

 • modernizacja linii kolejowej Poznań-Szczecin, przyszłość dworca w Kiekrzu
 • stan koryta rzeki Samica
 • rozbudowa sieci kanalizacji na ternie Gminy
 • wysokie koszty zrzutu nieczystości dowożonych wozami asenizacyjnymi oraz podwyżka „opłaty śmieciowej”
 • budowa światłowodu na terenie Sołectwa
 • dokumentacja projektowa dla ulic: Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich
 • chodnik na terenie Poznania (odcinek do torów)
 • uszkodzone wysepki na ul. Kierskiej
 • uszkodzony drenaż francuski na ul. Poznańskiej
 • zapadająca się lampa przy skrzynkach pocztowych (ul. Czysta)
 • rewitalizacja traktu spacerowego (ul. Tęczowa)
 • bezpieczeństwo pieszych w rejonie lokalu McDonald’s w Rokietnicy
 • ogrodzenie wokół stawów w Pawłowicach
 • nabór dzieci z terenu Sołectwa do klas „O” Szkoły Podstawowej w Kiekrzu

2 marca 2018 r., Świetlica wiejska w Napachaniu

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 30

Poruszone kwestie:

 • zły stan rzeki Samica i zalewanie okolicznych terenów
 • krytyczne uwagi co do podwyżki „opłaty śmieciowej”
 • dalsza budowa kanalizacji, rozpropagowanie informacji o możliwości podłączenia się do sieci
 • szczegóły dot. inwestycji drogowej Napachanie-Rokietnica
 • zły stan ul. Starzyńskiej
 • zły stan drogi do Dalekiego, śmieci zalegające na poboczu
 • zasadność wygospodarowania osobnego pasa drogowego przy wjeździe do szkoły
 • nieporządek pozostawiony na poboczu po pracy równiarki
 • dalsze losy pałacu w Napachaniu i utrzymanie czystości wokół obiektu
 • woda płynąca przez chodnik i wjazd na ul. Słoneczną
 • termomodernizacja remizy

5 marca 2018 r., Świetlica wiejska w Krzyszkowie

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 80

Poruszone kwestie:

 • termin ukończenia budowy dróg po wykonaniu kanalizacji; krytyczne uwagi co do jakości prac odtworzeniowych
 • dotacje do wymiany kotłów CO
 • wysokość podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami; konieczność uszczelnienia systemu i zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zielonych
 • środki zewnętrzne pozyskiwane przez Gminę na budowę dróg
 • plany rozbudowy dróg w starej części Krzyszkowa.
 • krytyczne uwagi co do nakładki na Trakcie Napoleońskim: jest za wąska, położona bezpośrednio na gruncie; krawędź tej drogi uległa załamaniu, ponieważ nie została zabezpieczona
 • konieczność wyrównania ul. Wybickiego
 • konieczność poszerzenia wjazdu od ul. Spokojnej
 • konieczność wybudowania oświetlenia ulicznego na ul. Kukułczej
 • procedura przekazywania drogi przez dewelopera na rzecz Gminy
 • problem ze studzienką przy ulicach Czartoryskiego i Wybickiego
 • perspektywy budowy świetlicy wiejskiej
 • niebezpieczne przejście dla pieszych w pobliżu sklepu Anatol
 • zasadność postawienia lustra drogowego przy wyjeździe ze sklepu Biedronka
 • problem nieporządku przed posesjami oraz sytuowanie w pasie drogi kamieni
 • piesi notorycznie poruszający się po ścieżce rowerowej na Trakcie Napoleońskim, zamiast po chodniku

6 marca 2018 r., Świetlica wiejska w Przybrodzie

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 26

Poruszone kwestie:

 • informacje dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej
 • możliwości związane z doprowadzeniem gazu
 • perspektywy budowy chodnika na ul. Kaźmierskiej
 • umocnienie pobocza na ul. Przybrodzkiej
 • odbieranie odpadów zmieszanych i segregowanych przez Sp. PUK
 • płatności związane z nową stawką za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • uporządkowanie terenu koło placu zabaw
 • utwardzenie nawierzchni na pętli autobusowej

7 marca 2018 r., Sala sesyjna Urzędu Gminy Rokietnica

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 10

Poruszone kwestie:

 • budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Rogierówku
 • równanie drogi oraz budowa oświetlenia na ul. Polnej
 • równanie zniszczonej ul. Rynkowej w Starzynach
 • niedrożność rowu oraz zamontowanie ekranów akustycznych przy obwodnicy S-11
 • konieczność wycięcia drzewa – topoli znajdującej się na działce Forte Sweden

13 marca 2018 r., Sala sesyjna Urzędu Gminy Rokietnica

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 38

Poruszone kwestie:

 • budowa ul. Wierzbowej i ronda na skrzyżowaniu z ul. Obornicką
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi Sobota-Bytkowo
 • równanie dróg na os. Topolowym
 • rozpoczęcie budowy nawierzchni od ul. Malinowej w kierunku ul. Porzeczkowej
 • odprowadzenie wód na skrzyżowaniu ul. Obornickiej z ul. Porzeczkową
 • zamontowanie spowalniaczy na drodze w miejscowości Sobota
 • zmiany dotyczące odbioru śmieci
 • uporządkowanie terenu przy skrzynkach w Bytkowie
 • uporządkowanie niezamieszkałych działek w Bytkowie
 • umieszczenie tablicy z nazwą miejscowości przy ul. Pawłowickiej
 • ustawienie znaku drogowego – „Droga bez przejazdu” przy wjeździe w ul. Pawłowicką
 • ustawienie znaku drogowego – „ograniczenie tonażu” na ul. Obornickiej
 • pomalowanie pasów – przejścia dla pieszych na ul. Pawłowickiej

16 marca 2018 r., Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Mrowinie

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 70

Poruszone kwestie:

 • budowa szkoły w Cerekwicy
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Rokietnicą a Mrowinem
 • rozbudowa szkoły w Napachaniu
 • prace związane z linią 2x400kV
 • plany względem eksploatacji odwiertu w Przybrodzie
 • program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych
 • plany dotyczące budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy
 • egzekwowanie od deweloperów nakładów na infrastrukturę
 • partycypacja finansowa mieszkańców w realizowanych inwestycjach
 • kontrola jakości robót wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania dróg
 • degradacja nawierzchni drogi przez ciężarówki firmy R.
 • zapadające się studzienki na ul. Leszka i źle osadzone słupki
 • konieczność naprawy ul. Parkowej
 • negatywne skutki poprowadzenia odwodnienia drogi do rury melioracyjnej
 • zalewanie przepompowni ścieków
 • brak regularności w odbiorze śmieci (ul. Łąkowa)
 • konieczność przeprowadzenia kontroli dot. ponoszenia „opłaty śmieciowej” (rej. ulic: Łąkowa, Letniskowa)
 • konieczność pojawienia się patroli Policji na ul. Tarnowskiej
 • usprawnienie sposobu komunikowania o organizowanych wydarzeniach (np. sekcja Sołectwa w ramach www Gminy)
 • zasadność postawienia tablicy informacyjnej przy skrzynkach pocztowych na ul. Przecławskiej

23 marca 2018 r., Sala Kółek Rolniczych w Kobylnikach

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 31

Poruszone kwestie:

 • postęp prac związany z budową linii 2x400kV
 • rozbudowa dworca kolejowego w Rokietnicy
 • zasadność zwiększenia liczby połączeń autobusowych na trasie Rokietnica – Kobylniki w kontekście rozbudowy dworca w Rokietnicy
 • budowa drogi lub poprawa nawierzchni na ul. Działkowej w Kobylnikach ,,Małych’’
 • budowa chodnika na ul. Szkolnej
 • wykonanie brakującego odcinka chodnika na trasie Napachanie – Kobylniki
 • budowa pozostałej części chodnika na ul. Szamotulskiej pomiędzy Kobylnikami, a Chybami
 • dokończenie chodnika na ul. Kierskiej
 • wykonanie oświetlenia na ul. Makowej
 • uwarunkowania dotyczące przejęcia przez gminę ul. Makowej
 • zamknięcie ul. Klonowej przez prywatnego właściciela
 • ustawienie znaku drogowego – „ograniczenia prędkości” na ul. Tulipanowej
 • zastawianie wjazdu na ul. Działkową przez klientów restauracji ,,Zaczarowany Las’’

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ