XXVI Sesja Rady Gminy Rokietnica

0
942
XXVI sesja Rady Gminy Rokietnica
W dniu 26 września 2016 r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 12 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Lubka. W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: radna Bogusława Rzepka zgłosiła, iż
matki z wózkami mają problem z wejściem do filii OPS w Rokietnicy; radny Piotr Hałas
zgłosił konieczność oznakowania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej odcinek Rostworowo-Żydowo; radny Mirosław Skrzypczak ponowił swoje zgłoszenie dotyczące wydłużenia czasu załączenia sygnalizacji na przejściu dla pieszych przy szkole
w Napachaniu. W trakcie debaty Sekretarz Gminy przedstawiła prezentację „Strategia Promocji Gminy Rokietnica – założenia, narzędzia, cele”. Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:
XXVI/248/2016 w sprawie:
przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Rokietnica – 12 głosami „za”;
XXVI/249/2016
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok – 12 głosami „za”;
XXVI/250/2016
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2016-2023 – 12 głosami „za”;
XXVI/251/2016
w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica – 12 głosami „za”;
XXVI/252/2016
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 głosami „za”;
XXVI/253/2016
w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – 12 głosami „za”;
XXVI/254/2016
w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 12 głosami „za”;
XXVI/255/2016
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 głosami „za”;
XXVI/256/2016
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – 12 głosami „za”;
XXVI/257/2016
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie, rejon ul. Starzyńskiej i Rokietnickiej – 12 głosami „za”;
XXVI/258/2016
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica – 12 głosami „za”;
XXVI/259/2016
w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – 12 głosami „za”;
XXVI/260/2016
zmiany uchwały Nr VI/45/2015 z 23 marca 2015 roku w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów – 12 głosami „za”.
Rada Gminy Rokietnica – 8 głosami „przeciw”, 3 „za” i 1 „wstrzymującym się” – odrzuciła projekt w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Krzyszkowo [Druk 262].
W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: radny Krzysztof Zielonka zgłosił konieczność uporządkowania placu zabaw oraz terenu przy skrzynkach pocztowych w pobliżu sklepu na ul. Kierskiej; radny Michał Cieciora zgłosił zasadność przeprowadzenia wizji lokalnej na ul. Leśnej i usunięcia pojawiających się na jej nawierzchni ubytków; sołtys Józef Fudala wskazał na konieczność oznakowania obrzeża przy wejściu do Urzędu Gminy; mieszkaniec zapytał o przebieg wyjaśnień sprawy dotyczącej radnego Cieciory.
XXVII (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Rokietnica
W dniu 10 października 2016 r. odbyła się nadzwyczajna XXVII sesja Rady Gminy
Rokietnica, w której uczestniczyło 12 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Lubka. W trakcie obrad grupa 7 radnych złożyła wniosek w sprawie odwołania Przewodniczącego z pełnionej funkcji. Z uwagi na unormowania zawarte w Statucie Gminy Rokietnica dotyczące sposobu procedowania powyższego wniosku (nanastępnej sesji po złożeniu wniosku) obrady sesji zostały zakończone. Nie podjęto w trakcie jej trwania żadnych uchwał.
XXVIII (nadzwyczajna)sesja Rady Gminy Rokietnica
W dniu 17 października 2016 r. odbyła się nadzwyczajna XXVIII sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 12 radnych.
W trakcie obrad odwołano radnego Ryszarda Lubkę z funkcji Przewodniczącego
Rady Gminy Rokietnica; na nowego Przewodniczącego wybrano radnego Adama Piocha,
który do tej pory pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego; na nową Wiceprzewodniczącą wybrano radną Elżbietę Brzeźniak.
Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne
są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały
Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:XXVIII/261/2016
w sprawie: stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica [odwołanie: 7 głosów „za”, 5 „przeciw”];
XXVIII/262/2016
w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica [wybór: 9 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”];
XXVIII/263/2016
w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rokietnica – 12 głosami „za”;
XXVIII/264/2016
w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Rokietnica [wybór: 9 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”];
XXVIII/265/2016
w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej – 12 głosami „za”;
XXVIII/266/2016
w sprawie: wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
zmieniającego uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rokietnica – 11 głosami „za”.
Arkadiusz Chołżyński
UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ