Z prac Rady Gminy

0
1634

XLVIII Sesja Rady Gminy Rokietnica

W dniu 18 grudnia 2017 r. odbyła się XLVIII sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 13 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>„Uchwały Rady Gminy”, http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

 • XLVIII/451/2017 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028 – 8 głosami „za”, 5 „przeciw”;
 • XLVIII/452/2017 w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2018 rok – 7 głosami „za”, 6 „przeciw”.

XLIX Sesja Rady Gminy Rokietnica

W dniu 18 grudnia 2017 r. odbyła się XLIX sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 12 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: radna Bogusława Rzepka złożyła interpelację w sprawie naprawy nieświecących punktów oświetlenia na ul. Trakt Napoleoński oraz dot. utworzenia w Urzędzie Gminy punktu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP. Radna Rzepka zwróciła uwagę na zasadność bardziej widocznego oznakowania wysepek w pasie ul. Kierskiej w Kiekrzu. Radny Paweł Dankowski wskazał na konieczność wykonania naprawy ul. Rolnej. Radny Piotr Hałas zgłosił problem z brakiem prądu w Żydowie.

W trakcie debaty dyrektor Teresa Wieczorek przedstawiła prezentację dotyczącą działalności Biblioteki Gminnej i GOK. Głos w debacie zabrali: radna Joanna Nowak, radna Bogusława Rzepka, radny Ryszard Lubka, radny Paweł Dankowski, Przewodniczący Rady, radny Zbigniew Muszyński, radna Elżbieta Brzeźniak, Wójt Gminy, radny Kazimierz Fryś, prezes Jerzy Maciejewski.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>„Uchwały Rady Gminy”, http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

 • XLIX/453/2017  w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” – 11 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;
 • XLIX/454/2017  w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica –  12 głosami „za”;
 • XLIX/455/2017  w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 głosami „za”;
 • XLIX/456/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok –  12 głosami „za”;
 • XLIX/457/2017 w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego 2017 – 11 głosami „za”;
 • XLIX/458/2017  w sprawie: aktualizacji opisu granic jednomandatowych okręgów wyborczych utworzonych                          na terenie Gminy Rokietnica –  11 głosami „za”;
 • XLIX/459/2017 w sprawie: aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rokietnica i siedzib obwodowych komisji wyborczych – 11 głosami „za”;
 • XLIX/460/2017  w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rokietnica na rok 2018 –  11 głosami „za”;
 • XLIX/461/2017  w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej rozstrzygnięcia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Pawłowice rejon ul. Pawłowickiej, Samicy Kierskiej, Kiekrz, Rokietnica, Bytkowo, Sobota do Zachodniej Obwodnicy Poznania –  9 głosami „za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: radna Bogusława Rzepka zadała pytanie dotyczące przesunięć odnośnie zadania budowy dróg w Krzyszkowie Etap I;  Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie sprawy zgłoszonej radnym drogą mailową przez nauczyciela szkoły podstawowej; radny Krzysztof Zielonka zapytał czy w związku z budową sklepu w Kiekrzu, w tym miejscu będzie jakiś chodnik, czy zjazd; radny Paweł Dankowski zapytał do kogo należy zgłaszać przypadki podejrzenia spalania odpadów; Przewodniczący Rady Gminy poinformował o złożeniu rezygnacji z mandatu radnego przez pana Mirosława Skrzypczaka; mieszkanka zapytała, kiedy zostanie utwardzona ul. Witkowa w Rokietnicy; radny Ryszard Lubka poruszył problem ulicy Pałacowej  w Mrowinie;  sołtys Anna Niesiobęcka: poruszyła kwestię równania dróg na os. Topolowym i kosztów równania, zgłosiła potrzebę wyrównania odcinka ul. Jagodowej (przy skrzynkach), zapytała o projekt oświetlenia na Bytkowie; mieszkaniec zaproponował, aby na stronie internetowej była wywieszana lista z kolejnością wyrównywania poszczególnych ulic oraz zapytał o pismo Ministerstwa dotyczące utraconej przez Gminę kwoty 300 tys. zł (rekompensata od PFRON).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ