Z prac Rady Gminy

0
1221

Dnia 28 sierpnia 2017r. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Rokietnica, którą prowadził Adam Pioch – Przewodniczący Rady Gminy. W obradach uczestniczyło 12 radnych.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: Radny Ryszard Lubka – złożył interpelację w sprawie organizacji infrastruktury drogowej i ruchu na ul. Zbożowej w Mrowinie; Radna Joanna Nowak zadała pytanie odnośnie jakości wody (żółtawe zabarwienie); Radna Bogusława Rzepka ponowiła prośbę o usunięcie pojemników na odzież używaną usytuowanych przy ul. Sportowej w Rokietnicy.

Rada Gminy Rokietnica w głosowaniu jawnym przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

XLIII/398/2017 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, rejon ulicy Żurawiej – 12 głosami „za”;

XLIII/399/2017 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo, rej. ul. Rokietnickiej, ul. Pogodnej i ul. Promyk – 11 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;

XLIII/400/2017 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica, rejon ul. Topolowej i ul. Jesionowej – 12 głosami „za”;

XLIII/401/2017 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, dla działek nr 91/27 i 91/28 – 11 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;

XLIII/402/2017 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Krzyszkowo – 11 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;

XLIII/403/2017 w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na kolejny okres – 12 głosami „za”;

XLIII/404/2017 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki – 9 głosami „za”, 1 „przeciw” i

2 „wstrzymującymi się”;

XLIII/405/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok – 10 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi się”;

XLIII/406/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027 – 10 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi się”;

XLIII/407/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rokietnica do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 12 głosami „za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: radny Władysław Mielcarek w nawiązaniu do wcześniej złożonej interpelacji w sprawie udzielenia pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu zapytał, jakie kroki podjęto odnośnie wsparcia tej inicjatywy; radny Kazimierz Fryś zapytał: na jakim etapie jest budowa szkoły w Cerekwicy i modernizacja Szkoły Podstawowej w Napachaniu oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Przybrody do Cerekwicy, radny poruszył również kwestię uregulowania własności terenu rekreacyjno-sportowego w Przybrodzie; radna Sylwia Kiejnich monitowała o naprawę oświetlenia w Kobylnikach „Dużych”; radny Ryszard Lubka zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie podtopień (powstałych na skutek intensywnych opadów) w rejonie ulic Ogrodowej i Bramowej w Mrowinie; Radny Krzysztof Zielonka zgłosił konieczność oczyszczenia odblasków na ul. Kierskiej w Kiekrzu oraz zamontowanie dwóch koszy na śmieci przy przystanku autobusowym i przy ul. Ostrej; Mieszkanka Kobylnik poruszyła kwestię przywrócenia przystanku autobusowego w Kobylnikach przy drodze wojewódzkiej oraz kwestię gospodarki wodnej w związku z  zalaniem jej nieruchomości; Mieszkaniec Rokietnicy poinformował, że udzieli odpowiedzi odnośnie sprostowania artykułu „Z gminy wyparowało 300 tysięcy złotych. Wójtowi zabrakło pieniędzy na wypłaty dla pracowników” zamieszczonego w czasopiśmie Kurier Gminny Nr 7/2017. Andrzej Deckert, współzałożyciel Akademii Wieku Dostojnego, wypowiedział się pozytywnie odnośnie funkcjonowania Gminy Rokietnica i zaprosił na uroczystą Inaugurację kolejnego roku akademickiego 2017-2018 w dniu 16 października br.

 

Biuro Rady Gminy Krystyna Matysiak

 

Przypominamy, że sesje Rady Gminy mają otwarty charakter. Każdy mieszkaniec może więc w nich uczestniczyć osobiście i bez zbędnego pośrednictwa zgłosić swoje uwagi.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ