XXXVII sesja Rady Gminy Rokietnica

0
973

W dniu 24 kwietnia 2017 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 12 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: radna Bogusława Rzepka złożyła interpelacje w sprawie potrzeby budowy ul. Sportowej oraz w sprawie włączenia do Gminy Rokietnica odcinka ul. Trakt Napoleoński, biegnącego w kierunku Pamiątkowa; radna Elżbieta Brzeźniak zgłosiła, iż pojazdy firmy kurierskiej przyczyniają się do degradacji chodnika na ul. Podgórnej; radny Mirosław Skrzypczak zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na ul. Poznańskiej w Napachaniu (zwł. w godzinach szczytu komunikacyjnego).

W trakcie sesji Wójt Gminy przedstawił podsumowanie Zebrań Wiejskich, które odbyły się na przełomie lutego i marca; pracownicy Urzędu Gminy omówili kwestie utrzymania czystości i porządku w Gminie po wystąpieniu ze Związku SELEKT.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

 • XXXVII/351/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Bytkowo rejon ul. Pawłowickiej –  11 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;
 • XXXVII/352/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Bytkowo rejon ul. Obornickiej do ul. Sobockiej w miejscowości Rostworowo i w miejscowości Sobota rejon ul. Gajówki do Zachodniej Obwodnicy Poznania –  11 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;
 • XXXVII/353/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Poznańskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kierskiej do torów kolejowych i południowej granicy administracyjnej gminy Rokietnica –  12 głosami „za”;
 • XXXVII/354/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Wiatracznej, ul. Poznańskiej, ul. Willowej i ul. Podjazdowej –  12 głosami „za”;
 • XXXVII/355/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Napachanie rejon ul. Poznańskiej i ul. Kokoszczyńskiej – 11 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;
 • XXXVII/356/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Napachanie rejon ul. Tarnowskiej, ul. Poznańskiej i ul. Kobylnickiej –  12 głosami „za”;
 • XXXVII/357/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Pawłowice rejon ul. Pawłowickiej do Zachodniej Obwodnicy Poznania w miejscowości Sobota i do południowo-wschodniej granicy administracyjnej gminy Rokietnica –  11 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;
 • XXXVII/358/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Rokietnica rejon ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Grzybowej i w miejscowości Mrowino do ul. Radziwoja – 12 głosami „za”;
 • XXXVII/359/2017 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017 –  10 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;
 • XXXVII/360/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok –  11 głosami „za”;
 • XXXVII/361/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017-2027 –  9 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi się”;
 • XXXVII/362/2017 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/267/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok –  11 głosami „za”;
 • XXXVII/363/2017 w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Rokietnica instrumentem płatniczym –  11 głosami „za”;
 • XXXVII/364/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica – 11 głosami „za”;
 • XXXVII/365/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica – 11 głosami „za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”:  radny Krzysztof Zielonka poinformował, iż Rada Osiedla Kiekrz uzyskała zapewnienie, iż zostanie wyremontowany fragment chodnika przy ul. Kierskiej w granicach administracyjnych Poznania; mieszkaniec krytycznie ocenił fakt nieumieszczenia przez Radę Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania dotyczącego ulic Daglezjowa i Jodłowa w Rokietnicy, zwłaszcza iż mieszkańcy deklarowali gotowość do pokrycia kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej; mieszkaniec zapytał czy Wójt przystąpił do ruchu „Bezpartyjni – Wielkopolska”, zadał pytanie dotyczące podjętej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz finansowania kolei przez Gminę; mieszkaniec wskazał na zasadność zarezerwowania terenów pod szkolnictwo czy rekreację w projektowanym planie miejscowym dla miejscowości Kiekrz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ