XXXVI Sesja Rady Gminy

0
2216

W dniu 27 marca 2017 r. odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 13 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: radna Joanna Nowak złożyła wniosek w imieniu mieszkańców sołectwa Kiekrz-Pawłowice z prośbą aby do programu ,,Bieżące utrzymanie dróg’’ zaliczone były następujące drogi: Poznańska, Leśna, Wiatraczna, Starzyńska. Radny Ryszard Lubka złożył interpelację w sprawie: planów związanych z placówkami oświatowymi oraz zajęcia stanowiska dot. wskazanych artykułów prasowych.

Stowarzyszenia ROKTAR – Wiceprezes Zarządu Pani Elżbieta Kram oraz Członek Zarządu Pani Wanda Koralewska przedstawiły prezentację dotyczącą funkcjonowania organizacji. Debatę na temat bezpieczeństwa w Gminie przeprowadzili – Komisarz Jarosław Nowacki i Nadkomisarz Tomasz Garstecki. Głos w debatach zabrali: Przewodniczący Rady, Wójt Gminy, radny Władysław Mielcarek oraz radny Ryszard Lubka.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

 • XXXVI/339/2017 w sprawie: określenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Rokietnica ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu – 12 głosami ,,za’’;
 • XXXVI/340/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok – 12 głosami ,,za’’;
 • XXXVI/341/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027 – 9 głosami ,,za’’, 2 głosami  ,,wstrzymującymi się’’, 1 głosem ,,przeciw’’ (głosowanie imienne);
 • XXXVI/342/2017 w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. – 12 głosami ,,za’’;
 • XXXVI/343/2017 w sprawie ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica” – 11 głosami ,,za’’, 1 głosem ,,wstrzymującym się’’;
 • XXXVI/344/2017 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla działek nr 74/35÷74/55 oraz część działek nr 74/66 i 74/67 – etap I – 12 głosami ,,za’’;
 • XXXVI/345/2017 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, dla działek nr 91/27 i 91/28 – 11 głosami ,,za’’, 1 głosem ,,wstrzymującym’’;
 • XXXVI/346/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr 177, 178, 184, 185 i 186 – 11 głosami ,,za’’, 1 głosem ,,wstrzymującym się’’;
 • XXXVI/347/2017 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Rokietnica w 2017 roku – 12 głosami ,,za’’;
 • XXXVI/348/2017 w sprawie: określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Rokietnica – 12 głosami ,,za’’;
 • XXXVI/349/2017 w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Kiekrz – 12 głosami ,,za’’;
 • XXXVI/350/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Kobylniki, gm. Rokietnica – 11 głosami ,,za’’, 1 głosem wstrzymującym się’’.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Radny Ryszard Lubka powiedział, że zjazd z drogi wojewódzkiej 184 na ul. gminną Przecławską posiada potężne dziury. Radny Krzysztof Zielonka zapytał, kiedy będzie wyrównana droga na ul. Sosnowej i Powstańców Wielkopolskich. Sołtys Józef Fudala poprosił o odnowienie linii ciągłych na targowisku oraz zamieszczenie na tablicy informacji o stawkach za miejsca, jakie obowiązują na targowisku gminnym. Sołtys Anna Niesiobęcka zapytała o 5 zadań, które zostały zdjęte z WPF. Sołtys poprosiła o naprawienie lampy w Sobocie, która cały czas mruga, wyrównanie ul. do Gajówki oraz zadała pytania odnośnie stanu dróg na Osiedlu Topolowym. Przewodniczący powiedział, że ma nadzieję, iż Wójt znajdzie sposób i wpisze do budżetu zrobienie drogi na Osiedlu Topolowym. Mieszkaniec Bytkowa zapytał o infrastrukturę budowy dróg Osiedla Topolowego oraz o zakres egzekucyjny powstania projektu. Mieszkaniec Krzyszkowa poinformował, że zjazd z ul. Szamotulskiej, na Trakt Napoleoński i do Pamiątkowa posiada bardzo dużo dziur oraz zapytał, czy można zrobić awaryjnie zjazd z ul. Kozietulskiego w ul. Czartoryskiego oraz zjazd w ul. Wybickiego. Maciej Mikuła oznajmił, że ulica Srebrna, Złota i Platynowa w Rokietnicy jest nieprzejezdna. Dodał, że mieszkanka Bytkowa zalewa pozostałych mieszkańców, dlatego poprosił o wszczęcie procedury administracyjnej w tej sprawie. Maciej Mikuła poinformował, że dzieci ze szkoły w Rokietnicy wyjadą po raz trzeci do Centrum Nauki Kopernik – Stowarzyszenie Rokietnica24.pl i Wojsko Polskie jest organizatorem tego wyjazdu.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ