XXX SESJA Rady Gminy Rokietnica

0
1251

W dniu 23 listopada 2016 r. odbyła się nadzwyczajna XXX sesja Rady Gminy Rokietnica,
w której uczestniczyło 14 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.
Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne
są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały
Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

XXX/283/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rokietnica do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 – 14 głosami „za”;
XXX/284/2016 w sprawie: upoważnienia  Wójta Gminy Rokietnica do zaciągnięcia
zobowiązania finansowego na realizację projektu pt. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” planowanego
do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych,
Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych – projekty konkursowe
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 14 głosami „za”;
XXX/285/2016 w sprawie: zmiany uchwały nr XX/199/2016 Rady Gminy Rokietnica
z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2425P, zmienianej uchwałą Rady Gminy Rokietnica nr XXI/214/2016 z dnia 30 maja 2016 roku- 14 głosami „za”;
XXX/286/2016 w sprawie: zmiany uchwały nr XII/99/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2015 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, zmienianej uchwałą Rady Gminy Rokietnica nr XXIV/231/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
– 14 głosami „za”.
W dniu 5 grudnia 2016 r. odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Rokietnica, w której
uczestniczyło 13 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy –
Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”:
radny Ryszard Lubka złożył interpelację w sprawie niebezpieczeństwa na działce 34/13 w m. Cerekwica; radny Mirosław Skrzypczak odczytał protest mieszkańców dotyczący planów połączenia obwodów szkolnych Napachania i Mrowina;
radna Elżbieta Brzeźniak wskazała na zły stan ul. Witkowej, radna zapytała czy Urząd
prowadzi kontrole jakości wykonanych robót i materiałów użytych w ramach bieżącego
utrzymania dróg oraz czy prace te są objęte gwarancją; radna Bogusława Rzepka zwróciła na konieczność lepszego oznakowania wysepki na ul. Kierskiej; radny Władysław Mielcarek zgłosił, iż w godzinach wieczornych i nocnych na ul. Trakt Napoleoński kierowcy urządzają sobie wyścigi – radny zaapelował o interwencję Policji; radny wskazał na problemy z dostarczaniem korespondencji na terenie Gminy; radny zaproponował, aby wprowadzić na terenie Gminy rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo seniorów (typu „pudełko życia”, w którym zawarte są informacje o chorobach i zażywanych lekach).

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne
są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały
Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:
XXXI/287/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 13 głosami „za”;
XXXI/288/2016 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Szkolnej dla działek nr 14/7-14/11 – 13 głosami „za”;
XXXI/289/2016 w sprawie: wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Rokietnica – 13 głosami „za”;
XXXI/290/2016 w sprawie: ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica” – 13 głosami „za”;
XXXI/291/2016 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok – 13 głosami „za”;
XXXI/292/2016 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rokietnica na lata 2017-2019 – 13 głosami „za”;
XXXI/293/2016 w sprawie: zgłoszenia sołectwa Krzyszkowo do Programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020” – 13 głosami „za”;
XXXI/294/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 11/72 położonej w miejscowości Rokietnica, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 13 głosami „za”;
XXXI/295/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działek nr 481/6 oraz nr 481/7 położonych w miejscowości Rokietnica, będących rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości –
13 głosami „za”;
XXXI/296/2016 w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej
w miejscowości Cerekwica – 13 głosami „za”;
XXXI/297/2016 w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej
w miejscowości Rokietnica – 13 głosami „za”;
XXXI/298/2016 w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/373/2013 Rady Gminy Rokietnica
z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego
zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zmienianej uchwałami Rady Gminy Rokietnica nr: XLVI/401/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku, LI/468/2014          z dnia 30 czerwca 2014 r., XIV/145/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku oraz XVI/157/2015
z dnia 21 grudnia 2015 roku – 13 głosami „za”;
XXXI/299/2016 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok – 13 głosami „za”;
XXXI/300/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2016 – 2023 – 13 głosami „za”;
XXXI/301/2016 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 – 13 głosami „za”;
XXXI/302/2016 w sprawie: odwołania ze stanowiska redaktora naczelnego czasopisma „Rokickie Wiadomości”  7 głosami „za”, 3 „przeciw” i 3 „wstrzymującymi się” (głosowanie imienne);
XXXI/303/2016 w sprawie: powołania na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma „Rokickie Wiadomości” -13 głosami „za”;
XXXI/304/2016 w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rokietnica
na rok 2017 – 13 głosami „za”;
XXXI/305/2016 w sprawie: wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
– 10 głosami „za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się”;
XXXI/306/2016 w sprawie: uznania Rady Gminy Rokietnica za organ niewłaściwy
do rozpatrzenia skargi na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy – 12 głosami „za”.
Ponadto Rada Gminy nie rozpatrzyła projektu w sprawie: nadania nazwy ulicy
w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [Druk 305].

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: radny Krzysztof Zielonka zgłosił, iż nie działa
oświetlenie na ul. Ostrej oraz zgłosił problem nadmiernych prędkości na ul. Kierskiej;
dyrektor Małgorzata Łopatka odniosła się do protestu odczytanego przez radnego
Skrzypczaka; sołtys Józef Fudala poprosił, aby Rada zorganizowała spotkanie z właścicielem
i mieszańcami – dotyczące nazwy ulicy w Rokietnicy (projekt Druk nr 305);
sołtys Anna Niesiobęcka zgłosiła, że nie działa oświetlenie uliczne w Bytkowie wzdłuż
głównego ciągu komunikacyjnego oraz poruszyła kwestię słabej jakości odśnieżania
drogi Sobota-Złotkowo na odcinku za firmą POZBRUK; radny Kazimierz Fryś wskazał,że przez całą dobę działa oświetlenie w Przybrodzie; Przewodniczący Rady poinformował, iż wpłynął wniosek o przyznanie przez Gminę stypendium dla mistrzyni w squash’u.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ