XXIV (nadzwyczajna) i XXV sesja Rady Gminy Rokietnica

0
1099
W dniu 3 sierpnia 2016 r. odbyła się nadzwyczajna XXIV sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 8 radnych.
Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Lubka.
Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”> „Uchwały
Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:XXIV/231/2016
w sprawie: zmiany uchwały nr XII/99/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2015 roku,w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu – 8 głosami „za”;
XXIV/232/2016 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok – 8 głosami „za”;
XXIV/233/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2016-2023 – 8 głosami „za”.
W dniu 31 sierpnia 2016 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 11 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy –Ryszard Lubka.
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych” radny Mirosław Skrzypczak złożył następujące interpelacje: dotyczącą przeznaczenia działek 273/12 i 273/13 w Napachaniu, w sprawie reorganizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu oraz w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Rokietnica a Napachanie; radny Adam Pioch
złożył interpelację w sprawie informacji zamieszczonej w BIP, a dotyczącej funkcji sprawowanych w Radzie Gminy przez jej członków; radna Elżbieta Brzeźniak złożyła
wniosek w sprawie odwołania radnej Sylwii Kiejnich z funkcji Wiceprzewodniczącej
Rady Gminy Rokietnica.
Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne
są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”> „Uchwały
Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:XXV/234/2016
w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Oborniki w zakresie wspólnego wykonywania zadania własnego gmin polegającego na budowie i utrzymaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt – 11 głosami „za”;
XXV/235/2016 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok – 11 głosami „za”;
XXV/236/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2016-2023 – 11 głosami „za”;
XXV/237/2016 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon drogi wojewódzkiej – I etap – 11 głosami „za”;
XXV/238/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/387/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przybroda, rejon ul. Łąkowej, ul. Kaźmierskiej, ul. Kolejowej i terenów kolejowych – 11 głosami „za”;
XXV/239/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/414/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla działek nr 74/35÷74/55
oraz część działek nr 74/66 i 74/67 – 11 głosami „za”;
XXV/240/2016 w sprawie: zawarcia umów dzierżawy na kolejny okres – 9 głosami „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”;
XXV/241/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działek nr 407/11 oraz nr 407/12 położonych w miejscowości Rokietnica, będących rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 11 głosami „za”;
XXV/242/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 4/7 położonej w miejscowości Rogierówko, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 11 głosami „za”;
XXV/243/2016 w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości Mrowino – 11 głosami „za”;
XXV/244/2016 w sprawie: ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa Sołectwa Napachanie-Dalekie – 11 głosami „za”;
XXV/245/2016 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Bytkowo, Gmina
Rokietnica – 11 głosami „za”;
XXV/246/2016 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica, Gmina
Rokietnica – 11 głosami „za”;
XXV/247/2016 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – 6 głosami „za” i 5 „przeciw”.
W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: radny Krzysztof Zielonka zapytał, czy drugi etap
przebudowy ul. Kierskiej jest wykonywany zgodnie z planem; radny Michał Cieciora
odniósł się do wydarzeń z lipca bieżącego roku i dotyczących jego osoby; sołtys Anna
Niesiobęcka zasygnalizowała, iż uchodźcy przebywający na ul. Pawłowickiej nastręczają problemów i poprosiła o skontrolowanie sytuacji przez przedstawiciela Policji; sołtys Niesiobęcka wskazała, że chodnik na ul. Obornickiej nie ma nawet dwóch lat,
a już występują braki w kostce; sołtys Niesiobęcka zasugerowała zmianę godzin przeprowadzania konsultacji społecznych; sołtys Niesiobęcka zaproponowała, aby nie wynajmować sklepu w Sobocie, a przeznaczyć go na cele sołeckie; sołtys Niesiobęcka krytycznie odniosła się do zachowania radnego powiatowego w trakcie spotkania dotyczącego przebiegu linii 2x400kV, organizowanego w sąsiedniej gminie; sołtys Marzenna Mruk zgłosiła brak szyby na przystanku przy placu zabaw oraz konieczność naprawy uliczek na placach zabaw na terenie sołectwa; pan Maciej Mikuła wskazał, że w Rogierówku znajduje się budynek bliźniaczy, którego nowa część w wariancie pierwszym zostałaby wyburzona, stara zaś nie – mieszkańcy ci nie dostaliby żadnego odszkodowania; Przewodniczący Rady podniósł kwestię odtworzenia szerokości ul. Młyńskiej i przycięcia gałęzi lip, które utrudniają w tej chwili przejazd samochodów ciężarowych.
Arkadiusz Chołżyński
UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ