XLVI sesja Rady Gminy Rokietnica

0
1198

W dniu 27 listopada 2017 r. odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 13 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: radny Lubka zapytał, czy ul. Piaskowa w Cerekwicy jest jeszcze objęta gwarancją wykonawcy, ponieważ droga ta w niektórych miejscach już się zapada; radny Paweł Dankowski zapytał, czy jest znana odpowiedź ZDP dotycząca możliwości zabezpieczenia przejścia o podwyższonym bezpieczeństwie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy udających się na halę sportową oraz wykonania przejścia dla pieszych na ul. Golęcińskiej; radny Dankowski złożył interpelację w sprawie ograniczenia ruchu samochodów wysokogabarytowych na ul. Rolnej i Podgórnej; radny Dankowski złożył interpelację w sprawie pominięcia w planie budżetowym na rok 2018 kontynuacji budowy ulic Zacisze i Zakątek w Rokietnicy; radny Dankowski złożył interpelację  w sprawie zamontowania spowalniaczy na ulicy Spokojnej w Rokietnicy; radny Mirosław Skrzypczak zgłosił problem dotyczący czasu załączania się świateł na przejściu dla pieszych przy szkole w Napachaniu; radny Władysław Mielcarek przytoczył pismo mieszkańców Osiedla Parkowego w Rokietnicy odnośnie budowy ulic: Jodłowej, Daglezjowej i Jaśminowej w Rokietnicy; Przewodniczący Rady złożył interpelację  w sprawie umieszczenia słupka drogowego; Przewodniczący Rady złożył interpelację w sprawie zapadania się odcinka ul. Pawłowickiej w Bytkowie.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>„Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

 • XLVI/430/2017  w sprawie: ustanowienia w Gminie Rokietnica roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego – 13 głosami „za”;
 • XLVI/431/2017  w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr 177, 178, 184, 185 i 186 – 13 głosami „za”;
 • XLVI/432/2017  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Poznańskiej i w miejscowości Rokietnica (dz. nr 170) – 9 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się”;
 • XLVI/433/2017  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice, rejon ul. Szkolnej i Pawłowickiej – 13 głosami „za”;
 • XLVI/434/2017  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mrowinie z siedzibą ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mrowinie z siedzibą ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica – 13 głosami „za”;
 • XLVI/435/2017  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy z siedzibą ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Rokietnicy – 13 głosami „za”;
 • XLVI/436/2017  w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., przedłożonych przez AQUANET S.A. – 13 głosami „za”;
 • XLVI/437/2017 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r., przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. – 13 głosami „za”;
 • XLVI/438/2017  w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica – 13 głosami „za”;
 • XLVI/439/2017  w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kobylniki – 13 głosami „za”;
 • XLVI/440/2017  w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 153/14 położonej w miejscowości Krzyszkowo, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”;
 • XLVI/441/2017  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok – 13 głosami „za”;
 • XLVI/442/2017  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok – 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”;
 • XLVI/443/2017  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027 – 9 głosami „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”;
 • XLVI/444/2017  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego – Gmina Rokietnica” – 12 głosami „za”;
 • XLVI/445/2017  w sprawie: zmiany w składzie Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica – 12 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;
 • XLVI/446/2017  w sprawie: rozszerzenia składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica – 12 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;
 • XLVI/447/2017  w sprawie: przekazania pism według właściwości – 13 głosami „za”;
 • XLVI/448/2017  w sprawie: przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg – 13 głosami „za”.

Rada Gminy – 6 głosami „przeciw”, 2 „wstrzymującymi się”, 5 „za” – odrzuciła projekt uchwały w sprawie: rozszerzenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica [Druk 455] o radnego Ryszarda Lubkę.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: radny Ryszard Lubka zapytał o podmioty odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg; radna Elżbieta Brzeźniak odczytała pismo mieszkańca dotyczące potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych przy sklepie Anatol; radny Władysław Mielcarek ponowił wniosek, aby przynajmniej raz w miesiącu w Urzędzie Gminy dyżurował prawnik, z którego porad nieodpłatnie mogliby korzystać mieszkańcy; sołtys Józef Fudala zgłosił konieczność naprawy znaku na ul. Pocztowej, przy sklepie mięsnym; radny Krzysztof Zielonka zapytał, na jakim etapie znajduje się naprawa placu zabaw na ul. Kierskiej; sołtys Józef Fudala ponowił wniosek o ustanowienie zakazu postoju samochodów na chodniku na ul. Łanowej; sołtys Marzenna Mruk zapytała, czy zostanie wyrównana droga w Pawłowicach, należałoby również ustawić znak informujący o zmianie nawierzchni; sołtys zapytała, czy na terenie Gminy w okresie zimowym pojawią się pojemniki z piaskiem; radny Kazimierz Fryś zgłosił zapotrzebowanie na 10t gruzu w celu wyrównania ul. Łąkowej; Przewodniczący Rady poinformował o utworzeniu Klubu Radnych; Przewodniczący Rady zgłosił zasadność uporządkowania domen, pod którymi funkcjonuje strona internetowa Szkoły Podstawowej w Rokietnicy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ