XLV Sesja Rady Gminy Rokietnica

0
1567

W dniu 30 października 2017 r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 15 radnych. Obrady sesji prowadzili: Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch oraz Wiceprzewodnicząca –  Elżbieta Brzeźniak.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: radny Ryszard Lubka złożył interpelację w sprawie stanu ul. Żalewskiej w Cerekwicy; Przewodniczący Rady złożył interpelację w sprawie planu miejscowego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego – linia 2x400kV; Przewodniczący Rady złożył interpelację w sprawie wniosków mieszkańców dotyczących planów miejscowych; Przewodniczący Rady złożył interpelację w sprawie odpowiedzi na zapytanie radnego o możliwość publikacji na stronach www Gminy; radny Mirosław Skrzypczak zadał pytanie odnośnie wykonania nawierzchni ul. Starzyńskiej w Napachaniu; radna Elżbieta Brzeźniak zgłosiła konieczność uwzględnienia ulic Witkowa i Srebrna w tegorocznych wydatkach na bieżące utrzymanie dróg.

W trakcie debaty kierownik Referatu Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji – Violetta Gawenda – przedstawiła prezentację dotyczącą podatków i opłat lokalnych.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

 • XLV/419/2017 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok – 8 głosami „za”, 2 „przeciw” i 5 „wstrzymującymi się”;
 • XLV/420/2017 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok – 15 głosami „za”;
 • XLV/421/2017 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego –  15 głosami „za”;
 • XLV/422/2017 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – 15 głosami „za”;
 • XLV/423/2017 w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznaniem a Gminą Rokietnica w zakresie usług edukacyjnych – 15 głosami „za”;
 • XLV/424/2017 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2018 – 15 głosami „za”;
 • XLV/425/2017   w sprawie: zaciągnięcia w roku 2018 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego – Gmina Rokietnica” – 15 głosami „za”;
 • XLV/426/2017   w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki – 15 głosami „za”;
 • XLV/427/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok – 15 głosami „za”;
 • XLV/428/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027 –  15 głosami „za”;
 • XLV/429/2017 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc rekreacji zlokalizowanych na terenie Gminy –  15 głosami „za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Radny Władysław Mielcarek zwrócił uwagę na konieczność zasypania dziur na ul. Noblistów (na odcinku od „Bajeczki” do Traktu Napoleońskiego); radny zapytał, czy przynajmniej raz w miesiącu prawnik nie mógłby nieodpłatnie przyjmować mieszkańców w budynku Urzędu. Radny Ryszard Lubka poinformował o utworzeniu Klubu Radnych. Radna Bogusława Rzepka wskazała na uszkodzenia 3 drzew na ul. Szamotulskiej (odcinek między placem zabaw, a ścieżką asfaltową), do których doszło po ostatnich wichurach. Radny Paweł Dankowski zgłosił zasadność utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych na ul. Golęcińskiej, na odcinku pomiędzy przystankami autobusowymi; radny zgłosił trudną sytuację na ul. Rolnej – zły stan drogi, duże natężenie ruchu, hałas; radny zapytał, kiedy mieszkańcy będą mogli skorzystać ze światłowodu, który znajduje się na terenie Gminy. Radny Ryszard Lubka zwrócił się do Spółki ROKBUS o wspomożenie inicjatywy postawienia przystanku autobusowego. Przewodniczący Rady zapytał, czy odbędzie się oficjalne pożegnanie prezesa Bogdana Małeckiego. Radny Krzysztof Zielonka zapytał, czy jest określony czas na interwencję ZDP odnośnie zgłoszenia uszkodzenia znaku drogowego. Sołtys Anna Niesiobęcka powiedziała, że mimo ustaleń, jakie zapadły w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji Rady, Spółki Wodne nie rozpoczęły prac. Sołtys Maria Chojnacka poruszyła problem trudności komunikacyjnych na terenie miejscowości Krzyszkowo. Sołtys Agnieszka Kram zapytała, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę szkoły w Napachaniu; Sołtys zapytała o perspektywy budowy ul. Starzyńskiej. Mieszkanka przedstawiła wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rej. ul. Wierzbowej) w zakresie rozszerzenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej o nieuciążliwe usługi. Sołtys Marzenna Mruk zgłosiła zasadność wykonania prac na ul. Pawłowickiej. Radny Władysław Mielcarek zwrócił się o rozpropagowanie inicjatywy „Koperta Życia”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ