XLIV sesja Rady Gminy Rokietnica

0
1374

W dniu 2 października 2017 r. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 13 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: radny Ryszard Lubka zadał pytanie odnośnie prowadzonych przeglądów i odpowiedzialności za stan znaków drogowych na terenie Gminy; radny Kazimierz Fryś zapytał o budowę oświetlenia w Cerekwicy na odcinku – Żalewska-Letniskowa; Przewodniczący Rady złożył interpelację dotyczącą własności domen www.rokickiewiadomosci.com.pl oraz www.rokickiewidomosci.pl

W trakcie debaty Wójt Gminy przedstawił prezentację dotyczącą wykonania budżetu za I półrocze.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

 • XLIV/408/2017  w sprawie: Statutu Gminy Rokietnica – 13 głosami „za”;
 • XLIV/409/2017  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Działkowej i ul. Obornickiej – 13 głosami „za”;
 • XLIV/410/2017  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działki nr 172/3 i część działki nr 172/2 – 8 głosami „za”, 1 „przeciw” i 4 „wstrzymującymi się”;
 • XLIV/411/2017  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działek nr 389÷406, 407/1, 407/2, 408÷416 i część działki nr 699 –  13 głosami „za”;
 • XLIV/412/2017  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr 696 – 13 głosami „za”;
 • XLIV/413/2017  w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXI/206/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, dla działek nr 62/1, 62/2, 63/6 i 63/7 –  13 głosami „za”;
 • XLIV/414/2017  w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb i kryteria  przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,  dla których Gmina Rokietnica jest organem prowadzącym –  13 głosami „za”;
 • XLIV/415/2017  w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Mrowino i Rokietnica – 11 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi się”;
 • XLIV/416/2017  w sprawie: zabezpieczenia wkładu własnego Gminy w realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” – 13 głosami „za”;
 • XLIV/417/2017  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok –  12 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”;
 • XLIV/418/2017  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027 –  12 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: radny Ryszard Lubka zapytał o plany dotyczące terenu pomiędzy jeziorem a lasem (Cerekwica, rej. ul. Letniskowej), plany wobec połączenia osiedla Letniskowego z drogą wojewódzką oraz poruszył kwestię zalewania działek wodami z drogi powiatowej i wojewódzkiej; radny Zbigniew Muszyński zadał pytanie dotyczące rozpoczęcia robót związanych z budową ul. Głównej w Krzyszkowie; radna Joanna Nowak przekazała skargi mieszkańców dotyczące stanu dróg po wykonaniu przyłączy przez Sp. PUK;  radny Krzysztof Zielonka zwrócił się o naprawienie lampy na ul. Ostrej oraz zgłosił zasadność bliższego umiejscowienia znaku „droga bez przejazdu” na ul. Ostrej; radny Michał Cieciora zapytał czy – w związku z rozwojem zabudowy w rejonie ulic Dębowa i Bukowa – Gmina przewiduje w przyszłości alternatywny (względem ul. Leśnej) dojazd do ul. Szkolnej oraz wskazał na zasadność dodania trzeciego rzędu spowalniających tzw. pinezek na ul. Brzozowej; Przewodniczący Rady zapytał czy radni mogliby na stronie internetowej sami publikować artykuły dotyczące Rady Gminy; Przewodniczący Rady poruszył kwestię kontaktu z policjantami z posterunku w Rokietnicy po godz. 16;  sołtys Marzenna Mruk zwróciła się o wyrównanie drogi – zaraz za wykonanym pierwszym etapem ul. Pawłowickiej oraz wskazała na konieczność zamontowania barierek przy Samicy od strony ul. Leśnej; Przewodniczący Rady zgłosił, iż w dwóch miejscach zapada się ul. Pawłowicka w Bytkowie oraz poruszył problem konfliktu pomiędzy nauczycielami w szkole podstawowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ