Wybrane stawki podatkowe na terenie Gminy Rokietnica w 2018 roku

0
771

Wysokość stawek podatku określa rada gminy w drodze uchwały.

W 2018 r., po dwóch latach obniżek, wzrosły maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Podwyżka ma związek z ogłoszoną w obwieszczeniu inflacją, która wynosi średnio 1,9 proc.

Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r., który wyniósł 101,9. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 1,9 proc. W poprzednich latach w związku z deflacją notowane były obniżki wskaźnika odpowiednio o 0,9 proc. w 2016 r. i 1,2 proc. w 2015 r.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku na terenie gminy Rokietnica obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości zgodne z uchwałą Nr XLV/419/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 13 listopada 2017r. poz. 7359 )

Opodatkowaniu podlegają nieruchomości, w tym przede wszystkim grunty, budynki i ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z obwieszczeniem w 2018 r. maksymalna stawka podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych wzrosła do 0,78 zł/m² powierzchni, czyli zaledwie o 1 grosz. Z kolei górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie w roku 2018 23,10 zł od1 m2. powierzchni, a więc o 44 grosze więcej niż w roku 2017.

Podstawę obliczenia podatku od nieruchomości stanowi:

 • w przypadku gruntów – powierzchnia,
 • w przypadku budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa.

Najczęściej naliczany podatek na terenie gminy dotyczy:

 • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – stawka 0,90 zł/m²,
 • gruntów pozostałych – stawka 0,48 zł/m²,
 • budynków lub ich części w tym:
 • budynków mieszkalnych, dla których obowiązującą stawką jest 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, dla których obowiązującą stawką jest 22,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
 • garaży wolnostojących, budynków gospodarczych itp., dla których obowiązującą stawką jest 6,31 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Rada Gminy w podjętej uchwale obniżyła stawkę podatkową od budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o 1 zł za m² powierzchni w stosunku do lat poprzednich.

Pozostałe stawki podatków dostępne są w BIP prowadzonym na stronie www.rokietnica.pl.

Podatek od nieruchomości zobowiązani są płacić wszyscy właściciele nieruchomości.

Dodatkowo podatkiem tym obciążeni są użytkownicy wieczyści oraz posiadacze samoistni nieruchomości. Nie ma przy tym znaczenia czy właścicielem jest osoba fizyczna, osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, stowarzyszenie, fundacja, spółka jawna, spółka komandytowa).

Osobom fizycznym, będącym podatnikami podatków lokalnych w Gminie Rokietnica przypominamy, iż w 2018 roku terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przypadają na:

 • I rata – 15 marca
 • II rata – 15 maja
 • III rata – 15 września
 • IV rata – 15 listopada

Natomiast w przypadku podatku od posiadanych środków transportowych terminy płatności przypadają na 15 lutego i 15 września. Zaznaczamy, że stawki tego podatku w 2018 roku nie ulegną zmianie w stosunku do roku 2017.

Termin opłaty za posiadanie psa przypada na termin płatności 1 raty podatku tj. na dzień 15 marca i wynosi w roku 2018 30,00zł.

Osoby prawne zobowiązane są do uiszczenia podatku do każdego 15 dnia miesiąca. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – należy wpłacać na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Od 1.01.2016 r. nie są wydawane i doręczane podatnikom decyzje ustalające wymiar podatków lokalnych, jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekracza najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli kwota zobowiązania podatkowego na dany rok nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.

Decyzje ustalające wysokość podatków zostaną doręczone podatnikom przez sołtysów bądź za pośrednictwem operatora pocztowego. Akcja doręczania decyzji podatkowych rozpocznie się w połowie lutego. Doręczenie decyzji musi zostać potwierdzone czytelnym podpisem odbiorcy i datą doręczenia decyzji.

Informacje oraz deklaracje podatkowe należy składać w sekretariacie lub Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (61) 89 60 617 i (61) 89 60 624 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub w pokoju nr 5 w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji

Urzędu Gminy w Rokietnicy

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ