Wnioski o dopłaty bezpośrednie tylko w wersji elektronicznej?

0
1138

Rząd wypełniając obowiązek nałożony na państwa członkowskie art. 17 ust.2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 w dn. 19-12-2017 przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia  bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw tutaj wersja projektu http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304800

i rekomendował go do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Projekt zakłada, że wnioski o przyznanie płatności co do zasady składane byłyby w wersji elektronicznej, a tylko „w uzasadnionych przypadkach” istniałaby możliwość składania wniosków w formie papierowej.

Do 2020 r. rolnicy, którzy w roku poprzednim składali wniosek o przyznanie płatności w formie papierowej mają jeszcze otrzymywać częściowo wypełnione wnioski papierowe.

Jeżeli Beneficjent nie jest w stanie złożyć wniosku z wykorzystaniem geoprzestrzennego formularza (przez Internet) właściwy organ zapewnia Beneficjentowi albo:

  • niezbędną pomoc techniczną albo
  • z góry ustalone formularze i odpowiednie materiały graficzne w formie papierowej.

Organem właściwym byłby kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Gospodarstwa do 10 ha gruntów ornych, w których nic się nie zmieniło w stosunku do roku 2017 będą mogły złożyć zamiast wniosku o przyznanie płatności oświadczenia, w których rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.       Termin składania takich oświadczeń wyznaczono od 15.02. do 14.03.2018.

Uwaga: powyższa sytuacja dotyczy tylko rolników, którzy wnioskowali wyłącznie o  jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność do owiec, płatność do kóz.

Nie dotyczy płatności związanych z produkcją: truskawek, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, pomidorów oraz płatności do zwierząt: do bydła i do krów.

Reasumując: proponowane zmiany oznaczają przerzucenie ciężaru poprawnego wypełniania wniosków drogą elektroniczną na rolników i znaczące odciążenie pracy w Biurach Powiatowych. Widzę tu jednak kilka niebezpieczeństw: nie wszyscy rolnicy dysponują odpowiednim sprzętem komputerowym i umiejętnościami niezbędnymi do przygotowania takiego wniosku wraz z załącznikami oraz jego wysłaniem.                    Rolnicy są z natury konserwatywni i powoli przyjmują wszelkie nowości, a tu taka rewolucyjna zmiana i w tak krótkim czasie; na pewno wywoła opory środowiska rolniczego. Jedyną instytucją mającą w swoim statucie obronę interesów rolników jest Wielkopolska Izba Rolnicza Poznań ul. Golęcińska 9. Jestem po rozmowach z ich przedstawicielami, którzy wyrazili chęć reprezentowania interesów przed stosownymi instytucjami mającymi wpływ na decyzje pod jednym wszakże warunkiem – pisemnego protestu rolników przed proponowanymi zmianami. I to jest zrozumiałe – muszą mieć społeczny mandat do występowania w interesie rolników.

Ja jako doradca deklaruję pomoc w wypełnianiu wniosków drogą elektroniczną jednak trzeba mieć świadomość, że wypełnianie poprzez Internet trwa kilkakrotnie dłużej niż tradycyjne w wersji papierowej, poza tym rolnik ma mieć login i hasło. Nieliczni rolnicy są w ich posiadaniu, natomiast pozostali muszą utworzyć nowe konto na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/e_wniosek_2017/Instrukcja_eWniosek_Tworzenie_konta_i_odblokowanie_konta_przez_Producenta_oraz_odblokowanie_konta_przez_Doradce_old.pdf

Do założenia konta konieczne są trzy dane weryfikacyjne:

  • numer identyfikacyjny – „numer gospodarstwa”
  • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego w 2017 r. ; w przypadku braku otrzymania przelewu wpisać „0”
  • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów
  • nieobowiązkowo – adres e-mail.

 

Powyższe informacje opracowano wg stanu wiedzy na dzień 27-12-2017, a że sytuacja jest dynamiczna radzę śledzić na bieżąco stosowne strony internetowe, czytać prasę fachową Farmera, Tygodnik Rolniczy, Top Agrar czy kontaktować się bezpośrednio z doradcą tel. służbowy 723/678 053, tel. prywatny 501/343 433.

Z ostatniej chwili: 28-12-2017 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W następnym numerze – co zamierza resort dla rolników o powierzchni powyżej 15 ha gruntów ornych w obszarach uznawanych za proekologiczne (obszarach EFA).

 

Opracował:

Wiesław   Biały

ZOSTAW ODPOWIEDŹ