Węzeł Przesiadkowy Rokietnica rusza. Kolejne robocze spotkanie z PKP PLK.

0
1458

Jeszcze przed ogłoszeniem przetargu na projekt i prace budowlane obejmujące nowy dworzec, parkingi, ul. Pocztową, zatoki autobusowe i zagospodarowanie dzisiejszej ul. Dworcowej w Rokietnicy, odbyło się w dniu 15 października 2018 r. robocze spotkanie w siedzibie PKP PLK S.A. Region Zachodni w Poznaniu. Podpisanie przez PKP umowy z wykonawcą przebudowy linii kolejowej E59 Poznań – Wronki na odcinku Poznań Główny – Rokietnica (do rozwidlenia z linią na Międzychód), na które cały czas tak czekaliśmy, pozwoliło omówić niezbędne szczegóły. Dotyczą one przede wszystkim punktów stycznych obu inwestycji i tym samym zadbania o to, by jeszcze przed ogłoszeniem przez Gminę Rokietnica postępowania przetargowego na nasz Węzeł Przesiadkowy wyeliminować ewentualne kolizje i rozbieżności.

Już niebawem na linii kolejowej przebiegającej przez Rokietnicę PKP PLK rozpocznie swoje prace. Ich celem jest przede wszystkim budowa nowych torowisk, trakcji elektrycznej, infrastruktury towarzyszącej obsłudze urządzeń kolejowych, zaś na samej stacji w Rokietnicy: likwidacja punku przeładunkowego, budowa nowych peronów, zadaszeń nad nimi, przejścia podziemnego pod torowiskiem umożliwiającego bezpieczne dotarcie do peronów z parkingu i budynku dworca oraz skorzystanie ze ścieżki rowerowej prowadzącej od ul. Obornickiej (przed torami kolejowymi przy sklepie DINO) – również budowanej przez PKP. Zatem dla nas bardzo ważna jest wiedza dotycząca następujących kwestii:

 1. Kiedy nastąpi przekazanie przez PKP Gminie Rokietnica placu budowy tożsame z zakończeniem prac przy torowisku tak, by można było rozpocząć budowę nowej hali dworca, systemu parkingów, zatok autobusowych i zjazdu na teren przy dworcu z ul. Pocztowej?
 2. Czy dane zawarte w już przygotowanych przez PKP i Gminę Rokietnica opracowaniach projektowych wykluczają ewentualne kolizje i rozbieżności?
 3. Jak będzie wyglądał harmonogram prac prowadzonych przez PKP tak, by móc informować o nich mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem, w tym w kwestii ewentualnych zmian w rozkładzie jazdy pociągów, czy np. konieczności organizowania objazdów z racji utrudnień na przejazdach kolejowych?

Warto przypomnieć, że projekt Węzła Przesiadkowego Rokietnica będzie realizowany przez Gminę Rokietnica w formule „Zaprojektuj – wybuduj”. Oznacza to, że jeden wyłoniony wykonawca będzie odpowiedzialny za całość zadania: począwszy od projektu budowlanego, całej wymaganej prawem dokumentacji, uzgodnień i pozwoleń, aż po „fizyczną” realizację – budowę wszystkich zaplanowanych elementów Węzła.

Prowadzone rozmowy dobrze prognozują całej dalszej współpracy. Zarówno PKP PLK, jak i wykonawca prac na linii kolejowej z Poznania do Wronek wiedzą, że niezbędny dla Gminy Rokietnica teren przy dworcu musi zostać nam udostępniony najpóźniej z początkiem 2020 roku. Cały projekt Węzła Przesiadkowego Rokietnica, z racji uzyskanego dofinansowania z UE, należy bowiem w tym właśnie roku zakończyć. Rok 2019 zatem jest przez nas zarezerwowany na prace projektowe, uzgodnienia i pozwolenia.

Planowana data ogłoszenia przetargu dla naszego Węzła to listopad 2018 r. To termin uzgodniony z PKP PLK. Okres miesiąca jest bowiem potrzebny na finalizację roboczych rozmów. Przypomnijmy, ich celem jest uniknięcie ewentualnych kolizji i rozbieżności, o które przecież nietrudno przy pracach prowadzonych przez dwóch inwestorów na żywym organizmie działającej cały czas linii kolejowej.

Realizator przebudowy linii kolejowej na odcinku Poznań główny – Rokietnica, firma TRAKCJA PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie wyraził zgodę na działanie targowiska w Rokietnicy w dotychczasowej lokalizacji do końca października 2018. Od 3 listopada zapraszamy na nowe targowisko – ul. Trakt Napoleoński na placu „Rumpuciowym”. Niezbędne prace adaptacyjne są już w nowej lokalizacji mocno zaawansowane. Będzie tu miejsce parkingowe dla klientów i stanowiska z asfaltową nawierzchnią dla targujących. Zostało także zamontowane oświetlenie tego miejsca.

Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

INFORMACJE na temat zadań realizowanych przez partnerów Gminy Rokietnica w ramach projektu WĘZEŁ PRZESIADKOWY ROKIETNICA

 

 1. Powiat Poznański wybuduje nową ul. Szamotulską i Pocztową w Rokietnicy. Trwa weryfikacja dokumentacji przetargowej.

 

W miesiącu sierpniu br. Powiat Poznański ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu partnerskiego „Węzeł przesiadkowy Rokietnica”. Postępowanie przetargowe swoim zakresem obejmuje realizację dwóch zadań:

 1. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska w m. Rokietnica polegającego na:
 • budowie ronda,
 • budowie dojazdów do ronda w ciągu ulic Pocztowej i Szamotulskiej,
 • budowie miejsc parkingowych oraz chodników,
 • budowie ciągu zintegrowanego pod ścieżkę rowerową o szerokości 2m,
 • budowie/przebudowie istniejących zjazdów,
 • rozbudowie oświetlenia i kanalizacji deszczowej,
 • przebudowie/budowie infrastruktury technicznej nie związanej z drogą w związku z kolizjami z rozwiązaniami projektowymi;
 • remoncie nawierzchni jezdni (poprzez wykonanie nakładki) i wymianie pełnej konstrukcji chodników na terenie kolejowym.
 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska, odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową w m. Rokietnica polegającego na:
 • wykonaniu odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej,
 • wykonaniu chodnika i ścieżki rowerowej z rozbieralnej kostki brukowej;
 • przebudowie/budowie skrzyżowań, zjazdów publicznych i indywidualnych.

 

Termin wykonania prac budowalnych został przewidziany na dzień 30.09.2019 r., natomiast rozliczenie inwestycji realizowanej przez Powiat Poznański powinno nastąpić do dnia 31.10.2019 r. Pierwotnie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia kwotę 5 272 511,70 zł brutto, jednakże po otwarciu ofert okazało się, że wszystkie oferty złożone w trakcie postępowania opiewają na kwoty znacznie wyższe niż planowano. W celu wyłonienia Wykonawcy zwiększono limit środków zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego.

Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji przetargowej złożonej przez oferentów.

 

 1. ROKBUS będzie miał nową bazę w Rostworowie. Zakupi też 4 niskoemisyjne autobusy

 

Gminna spółka jest w trakcie realizacji dwóch zadań w ramach projektu „Węzeł przesiadkowy Rokietnica”.

Dla zadania polegającego na zakupie 4 autobusów niskoemisyjnych z normą emisji spalin EURO 6 rozstrzygnięto już procedurę przetargową. 19 października br. nastąpi podpisanie umowy na dostawę, która realizowana będzie przez Solaris BUS & Coach S.A. Planowane dostawy wszystkich pojazdów nastąpią do 30 maja 2020 r. Szczegółowy harmonogram dostaw poszczególnych pojazdów uzgodniony zostanie z Wykonawcą.

 

1 października br. upłynął również termin składania ofert na budowę bazy autobusowej w Rostworowie. Wpłynęły trzy oferty, które podlegają obecnie ocenie komisji przetargowej. Szacuje się, iż do końca października nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą, po którym rozpocznie się realizacja samej budowy. Planowane zakończenie prac budowlanych nastąpi 31 marca 2020 r.

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ