Spotkanie mieszkańców w sprawie uaktualnienia MPZP.

0
1161

W dniu 25 lutego 2017 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy odbyło się spotkanie mieszkańców, ul. Świt, ul. Poranek oraz ul. Tęczowej. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście w osobie Pani Edyty Musiał- Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rokietnica oraz Pana Adama Piocha – Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica.

Licznie przybyłych mieszkańców zaniepokoiła treść projektu uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Świt, Poranek, Tęczowa, który znalazł się w porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy Rokietnica.

Zmiana planu m.in. dotyczyła obszaru jednej nieruchomości położonej centralnie wśród okalającej ją zabudowy jednorodzinnej. Przeznaczenie działki wg. projektu planu określono jako P/U – ” teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej” co wywołało uzasadniony sprzeciw mieszkańców posesji położonych w bezpośrednim sąsiedztwie przyszłego warsztatu, wulkanizacji opon a może nawet średniej wielkości marketu.

Pani Edyta Musiał, wyjaśniła mieszkańcom, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podyktowana była koniecznością dostosowania zapisów planu miejscowego do obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Mieszkańcy złożyli formalny sprzeciw na podstawie którego, Wójt Gminy Rokietnica wniósł o wyłączenie projektu uchwały z porządku obrad Sesji Rady Gminy oraz poddanie spornego terenu ponownym pracom planistycznym, których celem będzie przeznaczenie pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Opisane wyżej wydarzenia należy potraktować jako przestrogę. Niewiele zabrakło i doszłoby do niekorzystnego dla mieszkańców rozstrzygnięcia tematu.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie nakłada na ograny władzy samorządowej obowiązku osobistego informowania, każdego z mieszkańców o pracach planistycznych obejmujących nie tylko jego otoczenie lecz nawet jego posesję. Uwzględnienie potrzeby interesu publicznego w pracach nad projektem studium lub planu, sprowadza się do obwieszczenia zamieszczonego w biuletynie informacji publicznej, wywieszonego na tablicy urzędu gminy czy też do zamieszczenia ogłoszenia w prasie lokalnej.Taka forma informacji pozostaje w większości wypadków niezauważona przez mieszkańców zaprzątniętych codziennymi problemami.

Zaglądajmy częściej na stronę BIP Rokietnica. Nie przechodźmy obojętnie koło tablicy ogłoszeń. Czytajmy obwieszczenia i projekty uchwał. Sprawdzajmy aktualizację studium i planów miejscowych na swoim terenie. Składajmy uwagi i wnioski.

Każda uwaga, każdy wiosek może wpłynąć na nasze najbliższe otoczenie, a z pewnością pomoże jego kreatorom podjąć właściwe decyzje.

Ignorantia legis non excusat

Paweł Trojanowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ