Sesja Rady Gminy – Absolutorium Wójta Bartosza Derecha

0
1533

Za nami kolejna sesja absolutoryjna!

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego, rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego – wójta – w zakresie działalności finansowej gminy. Ocena ta ma charakter merytoryczny (ściśle powinna odnosić się do wykonania budżetu), co oznacza, że nie może być ona wyrazem niezadowolenia rady z całokształtu działalności wójta.

Wójt przedstawia sprawozdanie finansowe za dany rok, oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja rewizyjna bada je i przedstawia własny wniosek, proponując Radzie, uchwalenie bądź nie, uchwały o absolutorium dla wójta. Dodatkowo wniosek absolutoryjny jest przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej. RIO jest profesjonalnym organem kontrolno-nadzorczym, jej opinia jest obiektywnym stanowiskiem.

A jak to odbyło się w naszej gminie ? Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za rok 2017 jak i sprawozdanie z wykonania budżetu, przedstawiła Radzie Gminy  wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica, Bartoszowi Derechowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Na sesji absolutoryjnej podczas dyskusji nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu głos zabierają: Radny Piotr Hałas, który chwali wykonanie budżetu i pozytywnie ocenia zarówno działalność Wójta oraz całej Rady Gminy, Radny Ryszard Lubka  w imieniu Klubu Radnych „Samorządowa Gmina” odczytał stanowisko Klubu dotyczące wykonania budżetu. Klub w swoim stanowisku  zwrócił uwagę między innymi  na to, że  oprócz kwotowo znaczących inwestycji w ocenie budżetu nie można zapomnieć o zrealizowanych przedsięwzięciach funduszy sołeckich, budujących i aktywizujących lokalne relacje, a zwiększany zakres zadań to także konieczna akceptacja wysokości wydatków na bieżącą administrację, funkcjonowanie szkół i przedszkoli, biblioteki, ośrodka kultury czy też realizację z zakresu  opieki społecznej i wspierania rodziny. Podczas debaty głos zabrała również Wiceprzewodnicząca Rady, Pani Elżbieta Brzeźniak, która podniosła niedoskonałości uchwalonego półtora roku temu budżetu przez radnych Gminy Rokietnica. Zarzuciła min. niedoszacowania przy planowaniu  inwestycji, poruszała sprawę braku sali gimnastycznej na etapie rozbudowy obecnej Szkoły Podstawowej w Rokietnicy.                                                                                                                                W efekcie, uchwała o zatwierdzenie obu sprawozdań zostaje przyjęta 12 głosami za, przy jednym wstrzymującym.

Przypomnijmy, że budżet na rok 2017 został uchwalony głosami większości radnych jesienią 2016 r. i że dziś rozmawiamy o jego wykonaniu, a nie wracamy do historii jego uchwalenia przed osiemnastoma miesiącami.

Ostatecznie większością 9 głosów przy 4 wstrzymujących, Radni  udzielili Wójtowi  absolutorium z tytułu wykonania naprawdę dobrego budżetu za 2017 rok. Panie Wójcie, – gratulacje!

W swoim wystąpieniu Wójt Bartosz Derech podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy Rokietnica oraz podziękował radnym za kolejny rok wspólnej pracy dla dobra społeczności lokalnej.

Red.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ