Rozbudowa drogi powiatowej nr 2400 P

0
2687

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO
Z dnia 4 stycznia 2017 roku

Działając na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 49 i art.61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 18.11.2016 r. (data wpływu), uzupełniony w dn. 27.12.2016 r. (daty wpływu) przez Pana Marcina Matysika, działającego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2400 P (ul. Szamotulska), odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową w m. Rokietnica Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
-przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
– w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
– pogrubionym drukiem zaznaczono działki niezbędne dla realizacji inwestycji.
– podkreśleniem oznaczono nr działek, dla których przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren pasa drogi powiatowej 2400P ul. Szamotulskiej:
– gmina Rokietnica, obręb Rokietnica, ark. 4, dz. o nr ewid. 13/2, 123/2 (123/3, 123/4), 122 (122/1, 122/2), 115/6 (115/9,115/10), 116/5 (116/6, 116/7).

Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi granice pasa drogowego innych dróg publicznych- droga gminna Łanowa:
– gmina Rokietnica, obręb Rokietnica, ark. 4, dz. o nr ewid. 190/25, 190/6 (190/32, 190/33).

Postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji objęte są również nieruchomości, lub ich części na których zostanie przeprowadzona przebudowa sieci uzbrojenia terenu (przebudowa kanalizacji deszczowej) i w przypadku których nie następuje zmiana właściciela:
– gmina Rokietnica, obręb Rokietnica, ark. 4, dz. o nr ewid. 136, 134.

Postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji objęte są również nieruchomości, lub ich części, na których zostanie przeprowadzona przebudowa innych dróg publicznych- ul. Kręta – przebudowa skrzyżowania z drogą gminną, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela:
– gmina Rokietnica, obręb Rokietnica, ark. 4, dz. o nr ewid. 127.

Postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji objęte są również nieruchomości, lub ich części, na których zostanie przeprowadzona budowa zjazdów (poza liniami rozgraniczającymi dróg), w przypadku których nie następuje zmiana właściciela:
– gmina Rokietnica, obręb Rokietnica, ark. 4, dz. o nr ewid. 139/15, 139/1, 136, 134, 133, 132/5, 132/4, 132/1, 130/1,130/2, 129/1, 186/14, 129/2, 125, 187/6, 188/2, 123/2 (123/3, 123/4), 188/3, 122 (122/1, 122/2), 188/4, 189/7, 118/1,118/2, 189/3, 189/2, 116/1, 116/4.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie zatwierdzać projekt budowlany i zatwierdzać podział nieruchomości.

Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu i urzędu gminy właściwego ze względu na przebieg drogi oraz w prasie lokalnej.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań (I piętro, pokój 142, tel.61-8410-742), w godzinach pracy Urzędu. Ewentualne uwagi w sprawie składać można w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu w pokoju
002, do dnia 23 stycznia 2017 roku.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:
1. Tablica ogłoszeń i BIP Starostwa Powiatowego w Poznaniu
2. Tablica ogłoszeń i BIP właściwego Urzędu Gminy
3. Prasa lokalna
4. WD – a/a

ZOSTAW ODPOWIEDŹ