Raport z gminnych inwestycji – Październik

0
1231

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrowino, ul. Tarnowska

W dniu 31 sierpnia 2018 r. zakończono budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrowino. Wybudowano 40 sztuk lamp w technologii Led. Oświetlony został odcinek od skrzyżowania z ulicą Poznańską do rozwidlenia dróg ul. Bocznej i Błotnej w Mrowinie. W sumie oświetlono około 1300mb drogi. Realizacja zadania ze środków własnych gminy. Wykonawcą była firma PNP Sp. z o. o. z Suchego Lasu, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Budowa odwodnienia i ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem na ul. Łanowej, Zacisze, Zakątek w Rokietnicy – etap II Budowa ul. Zakątek

W dniu 24 września br. dokonano odbioru ostatecznego prac związanych z budową odwodnienia – przepompownią wód deszczowych wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz budową pieszo-jezdni wraz z oświetleniem drogowym. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 971 700,00 zł brutto. Wykonawcą była firma YOCAM Sp. z o. o., wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Rozbudowa układu drogowego na osiedlu Topolowym w Bytkowie

Trwają prace związane z rozbudową układu drogowego polegające na: budowie odcinka jezdni ulicy Malinowej o dł. 120mb, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szer. 5,0m, budowie odwodnienia liniowego, przepompowni wód deszczowych oraz oświetlenia drogowego. Całkowity koszt realizacji przedmiotowej inwestycji wyniesie 2.198 246,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy przez firmę IZBRUK Maciej Rybicki, Zakład Ogólnobudowlany.

 

Modernizacja nawierzchni ulic Starzyńska w Napachaniu, Wiatraczna i Sosnowa w Kiekrzu oraz Szafirkowa w Rokietnicy

 

W bieżącym roku w ramach zadania ,,Modernizacja nawierzchni ulic Starzyńska w Napachaniu, Wiatraczna i Sosnowa w Kiekrzu oraz Szafirkowa w Rokietnicy” firma RBD SYSTEM Sp. z o.o. z Borówca wybrana w przetargu nieograniczonym wykonała nakładki asfaltowe.

Napachanie, ul. Starzyńska

Długość odcinka 540mb, szerokość 3,5 – 4 m.

Kiekrz, ul. Wiatraczna

Długość odcinka 405mb, szerokość ok. 3,30m.

Kiekrz, ul. Sosnowa

Długość odcinka 145mb, szerokość 4m.

Rokietnica, ul. Szafirkowa

Długość odcinka 310mb, szerokość 5m.

 

Referat Inwestycji i Infrastruktury

UG Rokietnica

Termomodernizacja budynków użyteczności

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5246/2018 ws. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4787/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.02.03‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. W związku z powyższym w dniu 28 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech podpisał z dyrektorem Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” nr RPWP. 03.02.03-30-0012/17, w skład której wchodzą Termomodernizacja budynków: Świetlicy wiejskiej w Żydowie, Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Rokietnicy i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 424 716,41 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2 467 731,47 zł
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie rzeczowe realizacji całości Projektu planowane jest na dzień 5 grudnia 2018 r. Szkoła Podstawowa w Rokietnicy (Budynek D) i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu poddane zostały termomodernizacji podczas przerwy wakacyjnej i są już ukończone. W Świetlicy Wiejskiej w Żydowie prace nadal trwają. Termomodernizacja
w szkołach polegała na wymianie okien i drzwi, ociepleniu stropodachu i ścian zewnętrznych budynków, modernizacji instalacji grzewczej, a także wykonaniu instalacji fotowoltaicznej. Termomodernizacja szkół nie tylko poprawiła ich estetykę, ale w znacznym stopniu przyniesie wymierne oszczędności ekonomiczne i ekologiczne, ponieważ zmniejszy się zapotrzebowanie budynków na dostawy energii elektrycznej i paliwo grzewcze. W Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Rokietnicy roczne zapotrzebowanie na energię zmaleje o 46,28%, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu o 45,61%, natomiast w Świetlicy Wiejskiej w Żydowie 68,7%.

W rezultacie ograniczenie wykorzystywanych surowców energetycznych zmniejszy emisję do atmosfery szkodliwych gazów.

 

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

„Modernizacja oświetlenia drogowego – Gmina Rokietnica”,

W dniu 26 września 2018 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego – Gmina Rokietnica”, które zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne”.

Celem powyższej modernizacji było zlikwidowanie zjawiska Light Pollution (zaśmiecanie światłem) oraz poprawa efektywności energetycznej, która będzie zgodna z Polska Normą europejską PN-EN 13201:2016. Jednym z ważniejszych aspektów jest również obniżenie kosztów zużycia energii. Roczne zużycie energii przed modernizacją 82,91 MWh/rok, natomiast po modernizacji zużycie spadnie, aż o 50,14 MWh/rok. Zredukowana zostanie również emisja CO2 do atmosfery o 40,71 Mg/rok.

Dzięki dofinansowaniu w miejscowości Rokietnica na ulicach: Trakt Napoleoński, Kolejowa, Szkolna wymienionych zostało łącznie 112 punktów świetlnych z oprawami sodowymi (150 W- 1 oprawa), na nowoczesne oświetlenie ledowe (84 W-jedna oprawa).

Kwota zgodna ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW z dnia 23.06.2017 r. Kwota po rozstrzygniętym postepowaniu przetargowym z dnia 16.05.2018
Całkowita kwota przedsięwzięcia 186 803,00 zł Całkowita kwota przedsięwzięcia 105 332,90 zł
Środki Gminy Rokietnica 112 082,00 zł Środki Gminy Rokietnica 63 199,90 zł
Pożyczka z WFOŚiGW w 40% umarzalna 74 721,00 zł Pożyczka z WFOŚiGW w 40% umarzalna 42 133,00 zł

Umowa nr 819/U/400/809/2017 została podpisana z WFOŚIGW w dniu 28.12.2017 r.

Anna Garbicz
Samodzielne Stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych
UG Rokietnica

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ