Przypominamy o konieczności złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest

0
1040

Urząd Gminy Rokietnica, Referat Ochrony Środowiska, przypomina osobom fizycznym i osobom prawnym posiadającym nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy Rokietnica, na których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, o konieczności złożenia informacji o miejscu i ilości posiadanego azbestu.

Wzór ankiety zawierającej informację o wyrobach zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Gminy Rokietnica w Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 6 lub na stronie internetowej: www.bip.rokietnica.pl.

Osoba fizyczna sporządza informację w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada Wójtowi Gminy Rokietnica, drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku,
do czasu sporządzenia następnej informacji.

 

Osoby prawne obowiązane są złożyć informację Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Informację o wyrobach zawierających azbest prosimy złożyć do dnia 30 stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa.

informacja o wyrobach zawierających azbest – WNIOSEK

 

Referat Ochrony Środowiska

 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

 1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Rodzaj zabudowy3): ………………………………………………………………………………………………..
 2. Numer działki ewidencyjnej4): …………………………………………………………………………………
 3. Numer obrębu ewidencyjnego4): ………………………………………………………………………………
 4. Nazwa, rodzaj wyrobu5): …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ilość posiadanych wyrobów6): ………………………………………………………………………………….
 2. Stopień pilności7): …………………………………………………………………………………………………..
 3. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):
 4. a) nazwa i numer dokumentu: …………………………………………………………………………………..
 5. b) data ostatniej aktualizacji: …………………………………………………………………………………….
 6. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ………………………………………………………………..
 7. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….                                                                                                                           (podpis)

data …………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Objaśnienia – >

1)       Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

2)       Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

3)       Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

4)       Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

5)       Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

–     płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

–     płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

–     rury i złącza azbestowo-cementowe,

–     rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

–     izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

–     wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

–     przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

–     szczeliwa azbestowe,

–     taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

–     wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

–     papier, tektura,

–     drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

–     drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

–     inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6)       Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

7)       Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

8)       Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ