Projekt OZE dla Mieszkańców

0
1115

Projekt OZE dla Mieszkańców z pozytywną oceną merytoryczną, ale poza pulą objętą dofinansowaniem. Będzie złożony protest

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zamieścił na stronach internetowych listę 105 projektów dot. możliwości pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (tzw. OZE), których ocena merytoryczna zakończona została wynikiem pozytywnym. Projekt obejmujący mieszkańców Gminy Rokietnica, złożony w partnerstwie z Gminą Suchy Las i Puszczykowo, otrzymał 23,41 punktów na 32 możliwe i został sklasyfikowany na 29 pozycji. Dodać należy, że sklasyfikowany na poz. nr 1 projekt Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „CYTRUS” Sp. jawna otrzymał 25 punktów na 32 możliwe.

W konkursie ogłoszonym w ramach WRPO 2014+ złożono w sumie 187 wniosków o dofinansowanie. Na etapie formalnym, zakończonym w grudniu 2017 r., 49 projektów oceniono negatywnie, 20 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, a 2 zostały wycofane. 116 projektów skierowano do analizy merytorycznej. Przeprowadzająca ją Komisja Oceny Projektów, zgodnie z regulaminem konkursu, bazowała na kryteriach dopuszczających i kryteriach wartościujących. Wniosek Gmin: Rokietnica, Suchy Las i Puszczykowo (liderem jest Gmina Suchy Las) otrzymał maksymalną liczbę punktów dopuszczających oraz „relatywnie wysoką liczbę punktów przyznanych za poszczególne kryteria wartościujące”.

Podana w ogłoszeniu o konkursie w ramach Poddziałania 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” pula środków przeznaczona na dofinansowanie to kwota 90 mln zł. Po zsumowaniu wartości pozytywnie ocenionych projektów łatwo policzyć, że wystarczyłoby ich na realizację 17 projektów w całości i części projektu z pozycji nr 18.. Różnica między sklasyfikowanym na 29 pozycji wnioskiem Gmin: Rokietnica, Sychy Las i Puszczykowo, a tym, który jako ostatni „łapie” się na dofinansowanie, wynosi zaledwie 0,33 punktu.

Lista z wynikami oceny merytorycznej, nie oznaczała jeszcze wyboru projektów do dofinansowania. Ta, zgodnie z uchwałą nr 5149/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r., została opublikowana w dniu 9 kwietnia 2018 r. Zgodnie z przewidywaniami projekty, które zostały wybrane do dofinansowania ograniczone zostały do tych z listy rankingowej przygotowanej po ocenie merytorycznej, które po zsumowaniu ich wartości, zmieściły się w puli zaplanowanej przez UMWW w momencie ogłoszenia konkursu na nabór wniosków. Tak więc, na chwilę obecną, szansę na podpisanie umowy na realizacje projektów z udziałem środków z UE ma zaledwie 18 projektów z listy rankingowej po ocenie merytorycznej. Wśród nich zaś aż 7, z łączną wartością prawie 30 mln zł, ma trafić nie do gmin, ale do prywatnych przedsiębiorstw.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotycząca projektów wybranych do dofinansowania nie zamyka jeszcze drogi na uzyskanie środków z UE dla projektów OZE dla mieszkańców Gminy Rokietnica. Razem z naszymi partnerami – Gminą Suchy Las (lider projektu) i Gminą Puszczykowo będziemy składać do UMWW protest. Dotyczyć on będzie m.in. kryterium wartościującego, oceniającego wysokość wytworzonej energii, który Komisja Oceny Projektów (KOP) obniżyła dla naszego projektu o 1 pkt (uzyskane 2 punkty na 3 możliwe).

Wraz z protestem, będziemy także wnioskować o zwiększenie kwoty zabezpieczonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na realizację projektów OZE. Ogromne zainteresowanie konkursem (wartość wszystkich pozytywnie ocenionych projektów to kwota ponad 378 mln) i wola instalacji urządzeń OZE przez mieszkańców pozwalających chronić środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń, jest najlepszą rekomendacją.

O kolejnych aspektach związanych z projektem OZE dla mieszkańców Gminy Rokietnica będziemy informować na bieżąco.

 

Oprac. Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ