Podsumowanie zebrań wiejskich w roku 2017 – galeria zdjęć poniżej

0
1498

W miesiącach luty/marzec 2017 r. odbył się doroczny cykl 10 Zebrań Wiejskich o charakterze sprawozdawczym.

 

Na każdym z Zebrań Wiejskich Wójt Gminy / Zastępca Wójta przedstawił prezentację dotyczącą wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, założeń budżetu na rok 2017 oraz bieżących spraw.

 

Wójt wskazał na dużą dynamikę procesów demograficznych na terenie Gminy: liczba ludności na koniec roku 2016 wynosiła 15.440, w roku 2015 było to 14.926; sukcesywnie zwiększają się też dochody Gminy – w roku 2015 było to 41 mln zł, natomiast w roku 2016 – 45 mln zł.

Dochody budżetu w 2017 roku mają wynieść 64,1 mln zł przy wydatkach rzędu  – 73,4 mln zł; 56 proc. dochodów stanowią dochody własne, 18 proc. – subwencja oświatowa, 24 proc. – dotacje na zadania zlecone, 2 proc. – dotacje na zadania własne. Wójt wskazał, że udział Gminy we wpływach z podatku PIT wyniesie 18,6 mln zł, co oznacza wzrost o 1,9 mln zł w porównaniu z rokiem 2016. Główne pozycje jeśli chodzi o strukturę wydatków to: oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 22,7 mln zł; drogi gminne i transport zbiorowy – 3,6 mln zł; administracja publiczna – 5,7 mln zł; ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 17,4 mln zł, lokalny transport zbiorowy – 3 mln zł.

 

W 2016 roku zrealizowano m.in. następujące inwestycje: budowa kanalizacji w Krzyszkowie, budowa oświetlenia w Kobylnikach i Krzyszkowie, rozpoczęcie rozbudowy Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy,   ul. Kierska w Kiekrzu (we współpracy z Powiatem), ul. Modrzewiowa i ul. Ogrodowa w Rostworowie, ul. Leszka i Gniewka w Mrowinie, ul. Pawłowicka w Bytkowie, ul. Kręta i ul. Krótka w Rokietnicy, ul. Lipowa, ul. Akacjowa i ul. Zielona w Rokietnicy, ul. Topolowa w Kiekrzu.

 

W 2017 roku planowana jest realizacja m.in. następujących inwestycji: rozbudowa Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy; rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu – opracowanie dokumentacji projektowej; budowa biblioteki gminnej przy hali sportowej oraz budowa remizy w Rokietnicy (inwestycje realizowane przez Sp. ROS); rozbudowa kanalizacji (inwestycja realizowana przez Sp. PUK). Do najważniejszych inwestycji planowanych na kolejne lata Wójt zaliczył: rozbudowę bazy oświatowej w gminie, budowę dróg gminnych zgodnie z przyjętym harmonogramem i dostępnością środków zewnętrznych, modernizację dworca PKP w Rokietnicy, przebudowę terenu i układu komunikacyjnego wokół dworca (parkingi, transport zbiorowy), budowę świetlic wiejskich (w Żydowie i Krzyszkowie), nowa baza ROKBUS w Rostworowie  oraz dokończenie procesu kanalizacji gminy i dalsza rozbudowa sieci ujęć wody.

 

W trakcie każdego ze spotkań przedstawiciel Policji przedstawił statystyki za rok ubiegły: rozboje – 0 (2015: 1); bójki i pobicia – 2 (2015: 2); kradzieże – 28 (2015: 24); kradzieże samochodów – 13 (2015: 14); kradzieże z włamaniem – 19 (2015: 9); uszkodzenie mienia – 22 (2015: 10). Ogółem przestępstw kryminalnych odnotowano 224 (2015: 195). Przedstawiciel Policji opowiedział o profilaktyce społecznej oraz o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem, pozwala Policji na czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych niebezpieczeństw oraz umożliwia mieszkańcom sygnalizowanie zagrożeń.

ROKIETNICA

3 marca 2017 r., Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 41

Poruszone kwestie:

 • perspektywy powstania komisariatu Policji w Rokietnicy
 • funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • uczęszczanie dzieci z terenu Gminy do szkoły w Kiekrzu
 • zasadność opracowania i upublicznienia harmonogramu budowy dróg
 • wniosek o budowę ul. Kościuszkowców
 • stopień zaawansowania prac dot. ul. Wierzbowej
 • zalesienie terenu wokół oczyszczalni ścieków
 • konieczność ustawienia znaków ograniczenia prędkości na ul. Kolejowej
 • zaawansowanie prac nad planem miejscowym Rokietnica Centrum, pytanie o przyjętą normę miejsc parkingowych
 • wniosek o montaż poduszek berlińskich na ul. Kolejowej
 • pytanie dot. przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rokietnicy
 • zasadność utwardzenia parkingu przy kościele i wyrównania parkingu naprzeciwko szkoły
 • pytanie o standard wykonania nawierzchni boiska w Rokietnicy
 • konieczność zapewnienia odprowadzenia wody „na końcu wypustki” (Akacjowa, Lipowa)
 • kwestia jakości i czystości powietrza, postulat zakupu urządzenia pomiarowego
 • kontrole dot. spalania odpadów

NAPACHANIE – DALEKIE

20 lutego 2017 r., Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napchaniu

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 58

Poruszone kwestie:

 • termin podłączenia do kanalizacji
 • planowane połączenia autobusowe: dworzec kolejowy w Rokietnicy – Tarnowo Podgórne
 • krytyczne uwagi dot. aktualnego rozkładu jazdy autobusów
 • możliwość przystąpienia Sołectwa do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi
 • fatalny stan drogi Dalekie-Mrowino
 • zły stan ul. Starzyńskiej
 • szanse na doprowadzenie gazu ziemnego do miejscowości
 • możliwość uruchomienia programu proekologicznego w zakresie dofinansowania wymiany pieców CO
 • kwestia odrolnienia gruntów klas 2. i 3.
 • uwagi co do czasu załączania się oświetlenia na ul. Tarnowskiej
 • plany odnośnie podłączenia ul. Tarnowskiej do kanalizacji

KIEKRZ – PAWŁOWICE

21 lutego 2017 r., Dom Parafialny ARKA w Kiekrzu

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 53

Poruszone kwestie:

 • problem sprzedaży narkotyków i wykrywalności tego rodzaju przestępstw
 • zbyt mała aktywność dzielnicowego na terenie Sołectwa, utrudniony kontakt z policjantami z Rewiru
 • funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • zagrożenie, jakie stwarzają kamienie na poboczu drogi stawiane przez właścicieli przylegających nieruchomości
 • złe oznakowanie wysepek na ul. Kierskiej, zasadność przeprowadzania kontroli prędkości na tej ulicy
 • plany dot. budowy świetlicy wiejskiej
 • zwiększenie nakładów na rozbudowę oświetlenia ulicznego
 • wniosek mieszkańców ulic Błękitna i Tęczowa w sprawie budowy oświetlania i podłączenia do kanalizacji
 • kwestie utwardzenia, odprowadzenia wód i braku oświetlenia na ul. Siostry Faustyny Kowalskiej oraz Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich
 • krytyczna ocena faktu dopuszczenia do wybudowania domu w pobliżu jez. Kierskie Małe
 • krytyczne uwagi dot. standardu utrzymania czystości na terenie Gminy
 • konieczność dokończenia budowy ul. Polnej
 • zasadność podjęcia rozmów z Poznaniem odnośnie chodnika na odcinku przychodnia-przejazd kolejowy
 • konieczność przycięcia krzewów przy placu zabaw
 • pytanie o możliwość uzyskania wglądu w dokumentację przebudowy linii E59
 • pytanie o zabezpieczenie przez Gminę terenu pod budowę linii 2x400kV w wariancie VII
 • znacząca podwyżka ceny wody
 • krytyczne uwagi co do jakości oczyszczania ścieków sanatorium
 • negatywna ocena obsługi autobusowej miejscowości Pawłowice

ŻYDOWO – ROSTWOROWO

22 lutego 2017 r., Świetlica wiejska w Żydowie

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 14

Poruszone kwestie:

 • zasadność pojawienia się patrolu Policji na ul. Świerkowej
 • zgłoszenie, iż po budowie kanalizacji w Krzyszkowie osuwa się ziemia i dochodzi do załamania drogi w pobliżu rowu
 • zatkana studzienka w ciągu pieszo-rowerowym przy ul. Rokietnickiej
 • postulat, aby dokumentacja projektowa każdej inwestycji była upubliczniania z odpowiednim wyprzedzeniem
 • zgłoszenie, iż na ul. Modrzewiowej już po roku eksploatacji powstają koleiny
 • zasadność budowy nawierzchni ulic Jodłowa i Graniczna
 • obowiązki co do odśnieżania chodników w Żydowie
 • zagrożenie, jakie stwarzają zarośnięte, niezagospodarowane działki; możliwości w zakresie zdyscyplinowania właścicieli
 • wniosek o zamontowanie poduszek berlińskich na ul. Kolejowej
 • uciążliwe odory z oczyszczalni ścieków
 • pytanie o zamierzenia inwestycyjne dot. ul. Kolejowej
 • postulat, aby osad ściekowy wywożony na pola uprawne był jak najszybciej zaorany

SOBOTA – BYTKOWO

23 lutego 2017 r., Sala sesyjna Urzędu Gminy Rokietnica

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 37

Przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.

Poruszone kwestie:

 • nielegalne wysypisko śmieci w Sobocie
 • odory dobywające się z oczyszczani ścieków; plany dot. poletek osadowych i magazynowania osadu osuszonego
 • negatywne uwagi co do przepływu informacji na linii Sp. PUK – mieszkańcy
 • pytanie dot. udziału ścieków dowożonych w ogólnej ilości przyjmowanej przez oczyszczalnię
 • pytanie o możliwość ograniczenia dowozu na oczyszczalnię ścieków spoza Gminy
 • postulat utwardzenia dróg osiedlowych, zamiast ich równania; możliwości udziału finansowego mieszkańców w takim zadaniu
 • problem odprowadzenia wód z posesji bezpośrednio na drogi
 • zgłoszenie dot. braku tabliczki z nazwą Żurawinowa
 • zły stan koryta rzeki Samica
 • postulat podziału Sołectwa na dwa mniejsze
 • zaawansowanie prac dot. budowy gazociągu
 • obecny status terenu po polu golfowym
 • wniosek o uzupełnienie informacji w BIP dot. zarządzeń Wójta oraz składów rad nadzorczych spółek gminnych
 • wniosek, aby informacje o spotkaniach z mieszkańcami były również zamieszczane na tablicach ogłoszeń

KOBYLNIKI

24 lutego 2017 r., Sala Kółek Rolniczych w Kobylnikach

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 34

Przeprowadzono wybory Sołtysa.

Poruszone kwestie:

 • segregacja odpadów – potrzeba bardziej przejrzystej instrukcji, jakiego typu odpady podlegają segregacji; pytanie o odbiór odpadów wielkogabarytowych, worków po nawozach, odpadach po wykonaniu małego remontu
 • pytanie dlaczego kanalizacja w Kobylinkach Małych nie jest dofinansowana
 • zgłoszenie, iż drogi po wybudowaniu kanalizacji nie zostały przywrócone do stanu pierwotnego; Sp. PUK nie uporządkowała terenu po zakończonych pracach – pozostały ziemia, glina, kamienie, koleiny, zniszczono wcześniej nawieziony destrukt
 • pytanie o postęp prac związanych z budową chodnika do Napachania
 • złe warunki, w jakich odbywają się Zebrania Wiejskie
 • postulat postawienia wiaty i utwardzenia ul. Karolewskiej
 • mała dostępność placów zabaw
 • perspektywy budowy kanalizacji w Kobylnikach Dużych
 • komunikacja autobusowa do Kobylnik; ewentualne zwiększenie liczby kursów przez Napachanie
 • problemy Poczty Polskiej z dostarczaniem przesyłek
 • zarośnięta droga Dalekie-Kokoszczyn
 • odszkodowania dla mieszkańców w kontekście wytyczenia przebiegu linii 2x400kV w wariancie VII; krytyczna ocena działań władz w kontekście dyskusji nad przebiegiem linii
 • krytyczna uwaga co do planów poniesienia przez Gminę nakładów na budowę dworca kolejowego
 • wątpliwości co do zasadności likwidacji punktu ładunkowego w Rokietnicy
 • funkcjonowanie szkoły w Napachaniu w tzw. okresie przejściowym

PRZYBRODA

28 lutego 2017 r., Świetlica wiejska w Przybrodzie

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 24

Przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.

Poruszone kwestie:

 • konieczność zwiększenia liczby patroli Policji na terenie Sołectwa
 • problem niskiej frekwencji w wydarzeniach organizowanych przez Sołtys i Radę Sołecką
 • perspektywy budowy chodnika
 • dostęp do światłowodu i gazu
 • postulat uruchomienia bezpośredniego połączenia autobusowego z Poznaniem; głosy dot. uciążliwych przesiadek
 • kwestia uregulowania własności terenu boiska
 • sceptyczne uwagi co do rozbudowy szkoły w Napachaniu w kontekście planów budowy szkoły w Cerekwicy
 • pytanie o skuteczność Urzędu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
 • zgłoszenie dotyczące potrzeby należytego utrzymania skweru na pętli autobusowej

STARZYNY – ROGIERÓWKO

1 marca 2017 r., Sala sesyjna Urzędu Gminy Rokietnica

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 15

Poruszone kwestie:

 • zgłoszenie dot. gromadzenia się w godzinach wieczornych młodzieży w opuszczonym domu na ul. Ptasiej
 • perspektywa wybudowania komisariatu w Rokietnicy
 • pytanie dot. dotowania żłobków
 • krytyczne uwagi co do przebiegu linii 2x400kV w wariancie VII
 • pytanie o dalsze plany w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej
 • postulat wprowadzenia Karty Dużej Rodziny
 • problem z odwodnieniem działek w m. Starzyny, konieczność przywrócenia zniszczonych urządzeń drenarskich
 • zgłoszenie dot. niedozwolonych przejazdów samochodów ciężarowych ul. Polną
 • wniosek o oczyszczenie stawu w Starzynach
 • pytanie dot. rozprzestrzenia się ptasiej grypy

KRZYSZKOWO

2 marca 2017 r., Świetlica wiejska w Przybrodzie

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 47

Poruszone kwestie:

 • zgłoszenie dot. obraźliwych treści umieszczanych na terenie cmentarza
 • zły stan dróg po wykonaniu kanalizacji; uwagi co do złego stanu ul. Głównej
 • zbyt wąskie worki na odpady segregowane
 • pytanie o harmonogram podłączania posesji do kanalizacji
 • konieczność wykonania końcowego odcinka ul. Trakt Napoleoński
 • zasadność postawienia znaków drogowych na ul. Kozietulskiego, Legionów Polskich, Trakt Napoleoński
 • plany dot. budowy u. Polnej
 • pytanie o chodnik na ul. Głównej
 • wniosek o postawienie lampy przy ul. Spokojnej
 • wniosek o utwardzenie parkingu naprzeciwko Szkoły Podstawowej w Rokietnicy
 • pytanie o możliwość zdemontowania torów na ul. Koszycy
 • perspektywy utworzenia w Krzyszkowie przystanku kolejowego
 • wniosek o wysypanie tłucznia na końcowym odcinku drogi w stronę Pamiątkowa
 • pytanie o lokalizację zaworów odcinających wodę na ul. Wybickiego

MROWINO – CEREKWICA

3 marca 2017 r., Świetlica wiejska w Cerekwicy

Liczba uczestników – stałych mieszkańców Sołectwa: 53

Poruszone kwestie:

 • pytanie dot. planów wycinki lasu przy ul. Kwiatowej i uwarunkowań prawnych w zakresie zabudowy w tym rejonie
 • pytanie dot. terminu rozpoczęcia pozimowego równania dróg
 • zasadność budowy ciągu pieszo-rowerowego do Rokietnicy
 • plany dot. oświetlenia chodnika Mrowino-Rokietnica
 • pytanie o dalszy ciąg budowy kanalizacji w m. Cerekwica
 • zły stan ul. Tarnowskiej
 • postulat wytyczenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej przy przystanku autobusowym
 • pytanie o dalsze kierunki rozwoju stref przemysłowych na terenie Gminy
 • problem z obsługą przesyłek przez Pocztę Polską
 • zasadność przeprowadzania kontroli prędkości na ul. Piaskowej, mała aktywność policjantów Rewiru na terenie Sołectwa
 • pytanie dot. odwiertów prowadzonych przez PGNiG
 • problem z parkowaniem przy szkołach w Rokietnicy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ