Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie zajęć dla uczniów i nauczycieli.

0
2008

 

„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy” to tzw. miękki projekt komplementarny czyli taki, którego realizacja umożliwia skorzystanie z dofinansowania na rozbudowę szkoły. Mówiąc inaczej – nie udałoby się uzyskać unijnych pieniędzy na powiększenie bazy oświatowej w Rokietnicy bez złożenia wniosku na wsparcie procesu nauczania.

Wprawdzie po zmianach w prawie oświatowym zdezawuowały się nieco docelowe założenia, bo nowe skrzydło rokietnickiego gimnazjum za dwa lata nie będzie już służyć gimnazjalistom, ale nie o nazwy przecież do końca chodzi. Ważne jest to, że oba unijne projekty pozwolą odetchnąć gminnej oświacie. I to nie byle jaką piersią. Taką, która trudny adaptacyjny okres nowych rozwiązań w oświacie, przynajmniej od strony zaplecza, zamieni w przyjemność. Nowy budynek przy ul. Trakt Napoleoński robi wrażenie. Jego wnętrze zostanie uzupełnione nie tylko ciekawym designem, ale i nowoczesnym sprzętem. W tym IT, oświetleniem, nagłośnieniem, meblami. To właśnie tam realizowany będzie projekt wspierający proces nauczania. Dzięki ciekawym, innowacyjnym zajęciom, także pozalekcyjnym, opartym w dużej mierze na eksperymencie, pomocy dla uczniów z dysfunkcjami i dla tych szczególnie uzdolnionych, programowi stypendialnemu, kursom dla nauczycieli, zakupionym pomocom naukowym, łatwiej będzie dwóm rocznikom gimnazjalistów i ich opiekunom pokonać trudy okresu przejściowego. Ciekawość świata zabiorą przecież ze sobą. Gdziekolwiek i jakkolwiek przyjdzie im dalej uczestniczyć w procesie kształcenia.

Umowa na dofinansowanie kompleksowego wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy została podpisana przez Wójta Gminy Rokietnica Bartosza Derecha z Dyrektorem Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniu 01.06.2017r.

Pełna nazwa projektu w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja, Działanie 8.1: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolonej, Poddziałanie 8.1.2: Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 brzmi: „MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”
nr RPWP.08.01.02-30-0193/16-00.

Całkowita Wartość projektu wynosi 387 340,00 PLN;

w tym dofinansowanie:

  • 85% wydatków kwalifikowalnych ze środków europejskich w kwocie 329 239,00 PLN
  • 10% wydatków kwalifikowalnych ze środków dotacji celowej w kwocie 38 716,81 PLN

Wkład własny beneficjenta czyli Gminy Rokietnica wynosi 19 384,19 PLN, co stanowi nie mniej niż 5 % wydatków kwalifikowalnych.

Planowane rozpoczęcie  realizacji Projektu: 01.0.9.2017 r. Natomiast jego zakończenie – 31.08.2018 r.

Anna Garbicz, Danuta Potrawiak

UG Rokietnica

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ