Obowiązki właścicieli psów i innych zwierząt domowych

0
1699

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców naszej Gminy w sprawie wolno biegających psów po drogach publicznych, ulicach i placach, które mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi, przypominamy o konieczności zabezpieczenia swoich posesji tak, aby psy nie wydostawały się poza teren i nie stwarzały zagrożenia.

Tylko w tym roku Urząd Gminy w Rokietnicy interweniował w sprawie 5 psów.

Zgodnie z rozdziałem VI § 15 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/454/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.I.4131.1.27.2018.17 z dnia 2 lutego 2018 r., do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należą:

  1. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
  2. Zwierzęta domowe nie mogą stwarzać zagrożeń, uciążliwości.
  3. Prowadzenie psa na smyczy – uwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie poza obszarami zabudowanymi i tylko wówczas, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, a teren nie jest zagrożony wścieklizną.
  4. Psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia muszą posiadać kaganiec.
  5. Usuwanie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych
    pomieszczeniach budynków wielorodzinnych, a także na terenach użytku publicznego, takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce i inne.
  6. Posiadacze psów są zobowiązani stworzyć takie warunki, aby psy nie zagrażały osobom trzecim.

 

Obowiązki na właścicieli zwierząt nakłada również art. 77 Kodeksu wykroczeń: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

W związku z powyższym prosimy o niepozostawianie otwartych bram i furtek posesji w celu zmniejszenia liczby zaginięć psów oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i ruchu drogowego.

Referat Ochrony Środowiska
UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ