Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r. nadal w Gminie Rokietnica

0
803

Utworzenie punktu porad prawnych dla mieszkańców Gminy Rokietnica okazało się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”.  Wśród korzystających z porad prawnika w minionym roku przeważały osoby objęte wsparciem ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie zabrakło także osób posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz osób powyżej 65 roku życia.

Osobą udzielającą nieodpłatnej pomocy prawnej jest radca prawny Tatiana Kiełb Szewczyk.

W roku 2017 porady prawne będą nadal udzielane przez pięć dni w tygodniu:
– poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00
– wtorek – piątek w godzinach od 10.00 do 14.00
w Klubie Sołeckim w Cerekwicy, ul. Szamotulska 7.

W celu usprawnienia pracy punktu osoby zainteresowane skorzystaniem z porad prawnych proszone są o wcześniejsze umawianie się na konkretną godzinę spotkania, dzwoniąc pod numer telefonu: 784 930 376.

Z bezpłatnych porad prawnych mogą korzystać mieszkańcy spełniający warunki określone w ustawie:

 • osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej uzyskały świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
 • osoby (kombatanci), które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
 • osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
 • osoby, które nie ukończyły 26 lat,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
 • kobiety w ciąży.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej koncentruje się na:

 • informowaniu zainteresowanych osób o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących im uprawnieniach i spoczywających na nich obowiązkach,
 • wskazywaniu wszystkim sposobu rozwiązywania problemów prawnych,
 • udzielaniu pomocy w sprawach związanych z przygotowywaniem się do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udzielaniu pomocy w sporządzaniu projektów pism w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych lub sądowych i pism w toczących się postępowaniach sądowoadministracyjnych,
 • sporządzaniu projektów pism o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniach sądowych lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniach sądowoadministracyjnych.
 • Każda uprawniona osoba będzie mogła otrzymać poradę prawną z wielu dziedzin prawa, w tym m.in. z prawa rodzinnego, alimentacyjnego, spadkowego, pracy, cywilnego i rzeczowego.
 • Porada prawna polega na szczegółowej rozmowie z prawnikiem o sprawie, z którą przychodzi zainteresowana osoba i udzieleniu jej informacji na temat przysługujących praw, możliwości załatwienia sprawy. Prawnik udzielający porady podpowie, jak najlepiej poradzić sobie ze swoim problemem prawnym, do jakiej instytucji się zwrócić, jakie pismo należy napisać i dokąd wysłać.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Każdy, kto chce skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej, musi przede wszystkim:

 • przynieść ze sobą dokumenty potwierdzające uprawnienie do skorzystania z porad, a także dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Ponadto warto zabrać ze sobą dokumenty, które mogą być ważne w opisie sytuacji i problemu prawnego, w tym m.in. umowy, pisma, zaświadczenia lub inne dokumenty, które ułatwią prawnikowi zapoznanie się ze szczegółami sprawy.

Zadanie organizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej należy do powiatu i jest przez powiat finansowane. Może zostać zlecone organizacjom pozarządowym i tak jest na terenie Gminy Rokietnica. Jako zadanie publiczne „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Rokietnica” jest bowiem realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy z siedzibą w Cerekwicy ul. Szamotulska 7. Środki na jego finansowanie pochodzą z Powiatu Poznańskiego.

Zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do korzystania z punktu porad prawnych zlokalizowanego w Klubie Sołeckim w Cerekwicy (ul. Szamotulska 7).

Oprac. Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ