„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY”

0
819

„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
i budżetu Gminy Rokietnica
realizowanego w ramach
WRPO NA LATA 2014-2020.

NR RPWP.08.01.02-30-0193/16

Okres realizacji projektu: 1.09.2017 – 31.08.2018  

Podniesienie kompetencji i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz szkoleń przy jednoczesnej poprawie zaplecza badawczego. Niniejszy proj.(finansowany z śr. EFS) będzie stanowił uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem jego realizacji przez Szkołę Podstawową w Rokietnicy.

 

Cele projektu:  

– przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w zakresie przedmiotów, matematyczno- przyrodniczych i języka angielskiego;

– cykl zajęć z doradztwa zawodowego;

– doskonalenie kompetencji nauczycieli z wykorzystania w pracy z uczniem metod aktywizujących i zdobywania kwalifikacji dotyczących nauczania j. obcego;

– zakup wyposażenia i doposażenie pomieszczeń szkolnych.

 

PLANOWANE EFEKTY:

– wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego 12 nauczycieli,
– wzrost kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy,
– wzrost wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i rozwijanie kompetencji językowych,

– wypracowanie IPD dla 116 uczniów klas gimnazjalnych,

– objęcie wsparciem 26 uczniów SPEDU

– zajęcia terapeutyczne 1:1 z uczniem niepełnosprawnym

– ograniczenie uczniów wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki.

Wartość projektu: 387 340,00  

 Wkład Funduszy Europejskich: 367 955,81  

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 

Zajęcia dodatkowe:

 

Lp. Nazwa zajęć Opis zajęć Liczba grup Liczba godzin dla grupy Częstotliwość zajęć Liczba osób w grupie
1. MAGIA LICZB zajęcia dla uczniów wykazujących problemy z matematyką, dostosowane treścią i zakresem do deficytów i obszarów 3 60 2 x tygodniowo 10
2. MATEMATYKA-TO LUBIĘ zajęcia rozwijające dla uczniów wykazujących predyspozycje do nauki matematyki, realizacja zajęć z wykorzystaniem technik .pamięciowych 3 30  x tygodniowo 10
3. ANGIELSKI NA PAMIĘĆ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z wykorzystaniem technik pamięciowych dla uczniów z problemami w przyswajaniu języka angielskiego 5 60 2 x tygodniowo 10
4. ANGIELSKI NA 6 z PLUSEM kółko zainteresowań (zajęcia rozwijające) z wykorzystaniem technik pamięciowych 3 30 1 x tygodniowo 10
5. EXPERYMENTATORIUM przedmioty przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, geografia) – zajęcia rozwijające przy wyk. technik pamięciowych i doświadczeń/eksperymentów/wyjść terenowych (z GPS/nawigacją)

 

4 30 1 x tygodniowo 10
6. EXPERIMENTAL DAY FESTIWALU NAUKI w szkole 1dzień 1 5 1 x semestr 50
7. Wyjazdy edukacyjne Centrum eksperymentów
+ wyżywienie
4 4 wyjazdy
(25 osób)
100
8. GRAJFAIR zajęcia z zakresu pracy zespołowej przy wykorzystaniu gier symulacyjnych kształtujące kreatywność i innowacyjność: praca w zespole, negocjacje, reagowanie na sytuacje problemowe, nauka współzawodnictwa, radzenia sobie z porażką (praca w małych podzespołach 6 20 1 x na 2 tygodnie 10
9. W ODMĘTY EKSPERYMENTÓW zajęcia z naukowcami- oferta dla uczniów z ubogich rodzin
+ wyżywienie

 

5 6 h dziennie turnus pięciodniowy 8
10. TERAPIA 1:1 Zajęcia terapeutyczne dla ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

 

1 60 2 x tygodniowo 1
11. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE Zostanie wykonanych przez doradców zawodowych(DZ) 116 Indywidualnych Planów Działania dla gimnazjalistów w trybie spotkań 1:1 (w ciągu 3,5 h przygotowanie IPD +0,5h konsultacja IPD z rodzicem/opiekunem).

Doradca zawodowy przeprowadzi badanie predyspozycji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek kształcenia.

 

3,5 h na jednego ucznia Termin ustalany indywidualnie 1

 

Kursy doskonalące/podnoszące kwalifikacje dla nauczycieli:

 

Łącznie zostanie przeprowadzonych 6 kursów doskonalących z:

 

1.zakresu kompetencji kluczowych i prowadzenia eksperymentów:

  1. a) wykorzystania technik pamięciowych w nauczaniu języka angielskiego (4 uczestników),
  2. b) wykorzystania technik pamięciowych w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (8 uczestników)
  3. c) Kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystania metody eksperymentu (biologia, chemia, geografia, fizyka, 4 uczestników).
  4. Cykl kursów zakresu prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem SPEDU oraz uczniem młodszym (10 os.), m.in.:
  5. a) Kurs ze skutecznych sposobów wspierania ucznia niedostosowanego społ. lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym.
  6. b) Kurs z zakresu skutecznych sposobów wspierania ucznia z zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym.
  7. c) Kurs dla nauczycieli z alternatywnych sposobów komunikacji z uczniem niepełnosprawnym.

 

 

Doposażenie pomieszczeń lekcyjnych:

 

Lp. Pomieszczenie Wyposażenie Termin
1. Pracownia matematyki Kompleksowe wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne Listopad 2017
2. Pracownia chemiczna
3. Pracownia fizyczna
4. Pracownia geograficzna

 

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i odbywa się w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

 

Koordynator projektu

Ewa Lepsza

ZOSTAW ODPOWIEDŹ