LX Sesja Rady Gminy Rokietnica

0
1254

Z prac Rady Gminy

W dniu 24 września 2018 r. odbyła się LX sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyli wszyscy Radni. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

Tego dnia Radni podjęli następujące uchwały:

LX/548/2018 – w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2019. Głosowanie: „za” – 15 głosów.

LX/549/2018 – w sprawie: sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok. Głosowanie: „za” – 15 głosów.

LX/550/2018 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028. Głosowanie: „za” – 15 głosów.

LX/551/2018 – w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica. Głosowanie: „za” – 15 głosów.

LX/552/2018 – w sprawie: przedłużenia terminu rozpoznania skargi na Sołtys Sołectwa Mrowino – Cerekwica. Głosowanie: „za” – 14 głosów, „wstrzymujący się” – 1 głos.

LX/553/2018 – w sprawie: przekazania do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego skargi na dyrektor Przedszkola Bajeczka. Głosowanie: „za” – 9 głosów, „wstrzymujący się” – 6 głosów.

LX/554/2018 – w sprawie: przedłużenia terminu rozpoznania skargi na dyrektor Przedszkola Bajeczka. Głosowanie: „za” – 12 głosów, „wstrzymujący się” – 3 głosy.

Wszystkie uchwały w pełnym brzmieniu są dostępne na stronie internetowej: http://rokietnica.esesja.pl/.

 

Przygotowała:
Bernadeta Kiełb
Biuro Obsługi Rady Gminy
UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ