LIV Sesja Rady Gminy Rokietnica

0
973

Z prac samorządu

W dniu 28 maja 2018 r. odbyła się LIV sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 14 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: Radny R. Lubka złożył interpelację dotyczącą poprawy komunikacji pieszo-rowerowej u zbiegu ulic Ogrodowa – Kopernika w Mrowinie i zwrócił się z wnioskiem o szybkie działania naprawcze. Radny A. Pioch złożył dwie interpelacje: w sprawie ul. Pawłowickiej w Bytkowie oraz w sprawie problemów z wodą na oś. Topolowym w Bytkowie. Radny M. Cieciora złożył zapytanie o sposób i etap wdrażania rozporządzenia PE i Rady UE dotyczącego przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu, które weszło w życie 25 maja br.

W trakcie debaty kierownik PZSW Łukasz Zimowski omówił zagadnienia dotyczące Spółek Wodnych – podsumowania roku 2017 oraz realizowanych zadań w roku 2018.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały w sprawie [wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej http://rokietnica.esesja.pl/]:

  • LIV/509/2018    trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego                         w Rokietnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – 14 głosów ,,za’’
  • LIV/510/2018    zmiany uchwały Nr L/462/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 stycznia 2018 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania                                 i wykorzystywania – 14 głosów ,,za’’
  • LIV/511/2018    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Napachanie, rejon             ul. Poznańskiej i ul. Kokoszczyńskiej – 14 głosów ,,za’’
  • LIV/512/2018    nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz – 12 głosów ,,za’’, 2 głosy ,,wstrzymujące się’’
  • LIV/513/2018    nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Przybroda – 13 głosów ,,za’’, 1 głos ,,wstrzymujący się’’
  • LIV/514/2018    zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok – 13 głosów ,,za’’, 1 głos ,,wstrzymujący się’’
  • LIV/515/2018    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028 -13 głosów ,,za’’, 1 głos ,,wstrzymujący się’’
  • LIV/516/2018    rozpatrzenia skargi dotyczącej bezczynności organu – Wójta Gminy Rokietnica – 12 głosów ,,za’’, 2 głosy ,,wstrzymujące się’’

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Radny K. Zielonka zapytał, kto odpowiada za utrzymanie w czystości ulic                               i chodników w Kiekrzu; Radny W. Mielcarek poprosił o interwencję na posesji przy ul. Piaskowej w Cerekwicy, gdzie powtarzają się awarie instalacji kanalizacyjnej; Radny R. Lubka zgłosił konieczność wycięcia zarośli na skrzyżowaniu ulic Piaskowej w Cerekwicy i Krzyszkowskiej w Mrowinie, które utrudniają kierowcom widoczność. Ten sam Radny poinformował także o powstaniu Komisji ds. rekrutacji ławników sądowych; Radny P. Dankowski zapytał, kto odpowiada za naprawę jezdni i chodników przy ul. Rolnej w Rokietnicy. Przewodniczący A. Pioch powrócił do tematu naruszania przepisów zagospodarowania przestrzennego Gminy przez dewelopera stawiającego budynki przy Trakcie Napoleońskim; w tej samej sprawie głos zabrał Radny R. Lubka, zwracając uwagę, że przy ul. Kokoszczyńskiej w Cerekwicy trwa inwestycja innego dewelopera, która wprowadza w przestrzeń chaos urbanistyczny; sołtys sołectwa Sobota – Bytkowo,  Anna Niesiobęcka poprosiła przedstawicieli Gminy o pomoc w uporządkowaniu uszkodzonej linii telekomunikacyjnej.

Bernadeta Kiełb
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
UG Rokietnica

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ