LIII Sesja Rady Gminy Rokietnica

0
911

W dniu 23 kwietnia 2018 r. odbyła się LIII sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 14 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: radny Krzysztof Zielonka złożył interpelację w sprawie spełnienia ustawowych wymogów dotyczących wykorzystania w ruchu drogowym łącznika pomiędzy ul. Radosną w Kiekrzu; radna Joanna Nowak złożyła interpelację w sprawie naprawy nawierzchni ul. Leśnej w Kiekrzu; radny Michał Cieciora złożył interpelację w sprawie: wyłączenia z projektu oraz wykonania oświetlenia na odcinku Napachanie-Rokietnica wzdłuż pasa drogowego w ciągu ul. Szkolnej; radny Paweł Dankowski złożył interpelacje w sprawie: budowy oświetlenia oraz poprawy stanu nawierzchni na ul. Gminnej w Rokietnicy; oznakowania przejścia dla pieszych oraz wybudowania chodnika na odcinku ul. Golęcińskiej w Rokietnicy; sprawdzenia rodzaju inwestycji przy ul. Podgórnej w Rokietnicy oraz wyrównania ul. Szkutniczej w Kiekrzu; radny Paweł Dankowski złożył zapytanie w sprawie zamontowania spowalniaczy na ul. Spokojnej w Rokietnicy.

W trakcie debaty Wójt Gminy Rokietnica przedstawił prezentację dotyczącą podsumowania Zebrań Wiejskich. Prezes Sp. PUK – Michał Wieland przedstawił prezentację dotyczącą porządku i czystości w Gminie – funkcjonowania                         Sp. PUK.

 

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>” Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

  • LIII/500/2018 w sprawie: określenia zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji obowiązkowych zajęć dyrektorom                                          i wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica – 13 głosów ,,za”;
  • LIII/501/2018 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – 13 głosów ,,za”;
  • LIII/502/2018 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych – 13 głosów ,,za”;
  • LIII/503/2018 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Krzyszkowo – 14 głosów ,,za”;
  • LIII/504/2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok – 14 głosów ,,za”;
  • LIII/505/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028                           – 14 głosów ,,za”;
  • LIII/506/2018 w sprawie: powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników – 14 głosów ,,za”;
  • LIII/507/2018 w sprawie: rozszerzenia składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica – 14 głosów ,,za”;
  • LIII/508/2018 w sprawie: przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi – 14 głosów ,,za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Przewodniczący Rady poinformował, iż klub radnych ,,Lepsza Rokietnica” zwiększył swój skład osobowy o Radną Agnieszkę Kram. Radny Krzysztof Zielonka poruszył kwestię kontaktowania się Urzędu Gminy z przedstawicielami ul. Ogrodowej w Kiekrzu; zrobienia chodnika na ul. Poznańskiej w Kiekrzu oraz zapytał, czy jest jakiś problem dotyczący podłączenia wody do sklepu Dino w Kiekrzu. Radny Władysław Mielcarek wnioskował o posprzątanie przez firmę odzieży i pilnowanie porządku obok pojemnika na odzież używaną usytuowanego na os. Parkowym. Radny Zbigniew Muszyński poruszył temat dotyczący Programu OZE. Radny Michał Cieciora wnioskował o oznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ROS w sposób obecnie obowiązujący – kolorem niebieskim. Sołtys Józef Fudala oznajmił, iż na ul. Rolnej w Rokietnicy nie ma żadnych informacji o pracach drogowych, ponadto pojazdy DHL rozjeżdżają cały chodnik. Sołtys poprosił o wyrównanie parkingu przy kościele oraz doprowadzenie placu ,,rumpuciowego’’ do stanu użytkowości. Sołtys Maria Chojnacka poruszyła kwestię związaną z organizacją ruchu w Krzyszkowie. Sołtys Anna Niesiobęcka wnioskowała o pilną interwencję wymiany nieświecących lamp przy ul. Obornickiej. Mieszkanka Rokietnicy odczytała pismo, które złożyła do Urzędu Gminy w Rokietnicy, związane z budową chlewni na działce przy ul. Krętej w Rokietnicy.

Aneta Dolacińska
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
UG Rokietnica

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ