LII Sesja Rady Gminy Rokietnica

0
833

W dniu 26 marca 2018 r. odbyła się LII sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 12 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: radny Ryszard Lubka złożył zapytanie w sprawie dokonania naprawy skrzyżowania ulicy Kokoszczyńskiej, Mrowińskiej i Dworcowej w Przybrodzie; radna Elżbieta Brzeźniak złożyła interpelację w sprawie: wykonania wyroku sądu i wpisania ul. Złotej i ul. Platynowej do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokietnica oraz terminu przedłożenia propozycji zmian MPZP dla ul. Złotej i ul. Platynowej oraz w sprawie terminu złożenia propozycji zmian w MPZP dla tychże ulic; radny Paweł Dankowski złożył zapytanie w sprawie harmonogramu rozpoczęcia prac związanych z przebudową ul. Rolnej i ul. Szamotulskiej oraz rozbudową ul. Topolowej; radna Elżbieta Brzeźniak złożyła zapytanie w sprawie etapu robót dotyczących rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu.
W trakcie debaty pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, specjalista ds. wojskowych, OC, p. poż. i BHP – Adam Nosal oraz kierownik Posterunku Policji w Rokietnicy – st. asp. Tomasz Klonowski przedstawili prezentacje dotyczące bezpieczeństwa w Gminie Rokietnica.
Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>” Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:
• LII/483/2018 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Leśnej, Szkolnej i ul. Bukowej – 12 głosami „za”;
• LII/484/2018 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych – 12 głosami „za”;
• LII/485/2018 w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę – 12 głosami „za”;
• LII/486/2018 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica – 11 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”;
• LII/487/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 331/28 położonej w miejscowości Rokietnica, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 8 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się”;
• LII/488/2018 w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Rokietnica w 2018 roku – 12 głosami „za”;
• LII/489/2018 w sprawie: udzielenia Gminie Oborniki pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania polegającego na budowie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p. poż. – 12 głosami „za”;
• LII/490/2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok – 10 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”;
• LII/491/2018 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018 – 8 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się”;
• LII/492/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028 – 10 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”;
• LII/493/2018 w sprawie: podziału Gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – 9 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”;
• LII/494/2018 w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Rokietnica, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – 12 głosami „za”;
• LII/495/2018 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica – 10 głosami „za”;
• LII/496/2018 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica – 10 głosami „za”;
• LII/497/2018 w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej – 10 głosami „za”;
• LII/498/2018 w sprawie: rozpatrzenia skarg dotyczących procedury opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice rejon ul. Pawłowickiej, Samicy Kierskiej, Kiekrz, Rokietnica, Bytkowo, Sobota do Zachodniej Obwodnicy Poznania – 8 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się”;
• LII/499/2018 w sprawie: przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi – 11 głosami „za”.
W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Radny Kazimierz Fryś poinformował o uszkodzeniu dwóch drenów przy pracach związanych z budową kanalizacji na ul. Łąkowej w Przybrodzie. Radny Michał Cieciora zgłosił problem osiadającej gleby na osuwisku, znajdującym się na ul. Szkolnej w Rokietnicy. Radna Elżbieta Brzeźniak poruszyła temat pójścia dzieci do zerówki w miejscowości Kiekrz oraz kwestię dotyczącą spisu dróg gminnych. Przewodniczący Rady zgłosił konieczność posprzątania i usunięcia piasku na ul. Porzeczkowej w Bytkowie po wykonywanych tam pracach związanych z budową chodnika. Przedstawiciele firmy Chronos Development Sp. z o. o. sp. k. zgłosili uwagi dotyczące zapisów zawartych w uchwale w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Leśnej, Szkolnej i ul. Bukowej.

Aneta Dolacińska
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ