Inwestycje PUK – Rokietnica

0
1185

Jak postępuje zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica oraz „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mrowińska w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica”?

W Przybrodzie wykonywane są obecnie przewierty sterowane w ul. Mrowińskiej i na ul. Za Torami. Wykonawca dostarczył też studnie betonowe, które mają być zlokalizowane na odcinku sieci w okolicy bloków oraz budynku Świetlicy Wiejskiej. Prace ruszą pełną parą, gdy temperatura nieco się podniesie.

Przypomnijmy, iż część przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” zostanie sfinansowana z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota pożyczki to 2 291 700,00 zł. Jest to pożyczka umarzalna w 25%, z oprocentowaniem 2,8% w skali roku. Na pozostałą część zadania – „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mrowińska w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” Spółka musi wyasygnować własne środki w wysokości niemal 150 tysięcy złotych netto. Prace mają się zakończyć w październiku br.

Zadanie pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Mrowino, gmina Rokietnica” niemal ukończone. Do odtworzenia na wiosnę 2018 roku pozostał stan nawierzchni w ul. Kokoszczyńskiej.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia do tej pory zostały wykonane i odebrane następujące zadania inwestycyjne:

 

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej i Południowej, Mrowino.

 

Realizacja zadania miała na celu umożliwienie odbioru ścieków z nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż odcinka ulicy Poznańskiej oraz odcinka ulicy Południowej w miejscowości Mrowino. Wykonany odcinek kanalizacji sanitarnej to kanalizacja grawitacyjna. Jego łączna długość to ok. 500 m. Sieć została włączona do studni zlokalizowanej w ulicy Południowej/Kwiatowej, wykonanej w ramach poprzednich zadań. Dalej ścieki istniejącym systemem rurociągów tłocznych i przepompowni trafiają do oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo.

 

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tarnowskiej, Polnej, Błotnej, Mrowino.

 

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Tarnowskiej oraz w przyległych do niej ulicach Polnej oraz Błotnej w miejscowości Mrowino. Łączna długość wykonanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wyniosła niemal 3 km. Powstały dwie przepompownie ścieków zlokalizowane przy ulicy Tarnowskiej, skąd ścieki przepompowywane są do odcinka sieci kanalizacji sanitarnej również w ulicy Tarnowskiej, wybudowanego w ramach inwestycji prowadzonej w latach 2014-2015. Następnie ścieki poprzez przepompownię zlokalizowaną w miejscowości Mrowino, ul. Ogrodowa trafiają do oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Parametry techniczne projektowanej sieci w przyszłości pozwolą na włączenie się kolejnych budynków, stale powstających przy wymienionych ulicach.

 

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kokoszczyńskiej i Złoty Łan, Mrowino.

 

Realizacja zadania pozwoliła na skanalizowanie ulicy Kokoszczyńskiej oraz przyległej do niej ulicy Złoty Łan. Parametry techniczne sieci zapewniają możliwość włączenia się do niej kolejnych projektowanych budynków zlokalizowanych przy ulicy Kokoszczyńskiej, a także włączenie do niej w przyszłości kanalizacji sanitarnej z miejscowości Przybroda. W ramach inwestycji wykonano rurociągi grawitacyjne oraz rurociągi tłoczne o łącznej długość ok. 2,5 km. Ścieki są spławiane do oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo istniejącym systemem rurociągów tłocznych i przepompowni.

 

  • Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Szkolnej, Mrowino.

 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mrowinie, w ulicach Dworcowej oraz Szkolnej, mająca na celu wyłączenie z eksploatacji istniejącej już w tym obszarze sieci kanalizacji podciśnieniowej. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centralnej części miejscowości Mrowino, a także projektów zakładających grawitacyjny odbiór ścieków z pozostałej części wsi, pozostawienie układu podciśnieniowego w ulicy Dworcowej było nieuzasadnione ekonomicznie, stąd decyzja o przebudowie sieci. Wykonany w ramach zadania rurociąg grawitacyjny włączony został do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Szkolnej w Mrowinie. Następnie ściek jest spławiany do pompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej w Mrowinie, skąd jest tłoczony na oczyszczalnię ścieków w Bytkowie. Łączna długość przebudowanej sieci kanalizacyjnej to ok. 200 m.

 

  • Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kokoszczyńskiej, Mrowino.

 

Celem zadania było wybudowanie nowej sieci wodociągową w ul. Kokoszczyńskiej w Mrowinie wraz z przełączeniem 35 posesji. Długość wybudowanej w ulicy Kokoszczyńskiej sieci to łącznie  ok. 1,5 km. Do powstałej sieci wodociągowej wpięte zostały istniejące i projektowane rurociągi boczne.

 

Wykonawcą zadania, wybranym w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, była firma FUR-BUD z Żerkowa. Całkowity koszt inwestycji to 2 860 000, 00 zł brutto.

 

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych w pytaniach i odpowiedziach, cz. II

 

Czas upływający od momentu wejścia w życie nowych zasad segregacji odpadów komunalnych jest wbrew pozorom czasem bardzo cennym. Powstaje mnóstwo pytań i wątpliwości, których rozwiane pozwoli jeszcze efektywniej dbać o środowisko i w sposób maksymalnie wydajny wykorzystać zaistniałe zmiany, kształtujące wszak nasze nowe nawyki. Publikujemy zatem kolejną partię pytań i odpowiedzi, które pojawiły się w przeciągu ostatniego miesiąca.

  • Czy odpady BIOdegradowalne są frakcją, którą muszę oddawać co miesiąc, czy jedynie w okresie wiosenno – letnim, gdy trwają intensywne prace ogrodowe?

TAK, odpady BIOdegradowalne powinny być oddawane każdego miesiąca, jak wszystkie pozostałe frakcje. Zasada ta dotyczy oczywiście osób, które odpady segregują. Ponownie podkreślamy: od segregacji nie ma odstępstw. Nie istnieje możliwość wyłączenia jednej z frakcji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której odpady BIOdegradowalne są zagospodarowywane w przydomowych kompostownikach.

  • Dlaczego przy odbiorze metali i tworzyw sztucznych, papieru oraz szkła pozostawiana jest mniejsza ilość kolorowych worków, niż ilość worków zapełnionych? Ten stosunek zawsze wynosił 1:1.

Worki kolorowe mają niemal dwa razy taką pojemność jak dotychczasowe przezroczyste, dlatego nasi pracownicy zostawiają ich mniej. Rozumiemy jednak „workowe” sygnały, które do nas napływają i przy okazji kolejnych odbiorów odpadów segregowanych postaramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, zostawiając liczbę worków adekwatną do tych wystawionych.

  • Do tej pory odpady zmieszane, które nie zmieściły się w pojemniku, wystawione w workach przy kuble były odbierane. Od początku roku nie są. Dlaczego?

W pierwszej kolejności należy uspokoić – WSZYSTKIE odpady zmieszane wyprodukowane w gospodarstwie domowym zostaną przez nas odebrane. Jednakże muszą znaleźć się w pojemniku. Każdy klient zobowiązany jest posiadać taką ilość kubłów, która jest adekwatna do ilości wytwarzanych odpadów. Wynika to w pierwszej kolejności z zapisów Regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie Rokietnica, który musi być spójny z ogólnokrajowymi przepisami (nowe zasady segregacji obowiązują od 1 stycznia br.). Powyższa kwestia jest bezpośrednią konsekwencją wprowadzonych w całym kraju zmian. Po drugie – odpady umieszczone we workach przy kuble niejednokrotnie były rozprzestrzeniane przez zwierzęta domowe i dzikie, co stoi w oczywistej sprzeczności z zasadą utrzymania porządku i czystości. Po trzecie – podnosimy temat bezpieczeństwa pracowników odbierających odpady sprzed Państwa domów. Niefrasobliwie wrzucone do worka odpady niebezpieczne (w konkretnym przypadku zużyte strzykawki wraz z igłami!) w sposób bezpośredni zagroziły zdrowiu obsługi. Z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać, jakie konsekwencje mogło mieć zakłucie zakażoną igłą strzykawki… Mając na uwadze powyższe argumenty ponownie podkreślamy – odbierzemy WSZYSTKIE wyprodukowane przez Państwa odpady zmieszane, ale z pojemników.

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ