Fundusz Sołecki. Zadania na 2017 r.

0
911
Fundusz sołecki to kwota wyliczona na podstawie skomplikowanego wzoru z ustawy
z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, zarezerwowana w budżecie gminy, w części refinansowana z budżetu państwa, która zgodnie z wolą mieszkańców, wyrażoną podczas walnego zebrania wiejskiego, może zostać wykorzystana przez dane sołectwo w danym roku budżetowym na konkretne zadanie. Zarówno przystąpienie do tworzenia funduszu, jak i coroczne wyodrębnianie środków w budżecie, nie jest dla gmin obligatoryjne. Gmina Rokietnica bierze w nim udział od 2010 roku. Sołectwo, które zamierza przystąpić do
funduszu sołeckiego, musi przedłożyć wójtowi do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wniosek – tak, by mógł on zostać uwzględniony w przygotowywanym projekcie budżetu. Przyjęcie i uchwalenie wniosku odbywa się podczas zebrania wiejskiego z inicjatywy podjętej przez sołtysa, radę sołecką lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Ich cykl w Gminie Rokietnica odbył się w dniach od 9 do 27 września 2016 r. Zadania, które mieszkańcy wybrali do realizacji, przedstawia tabela obok.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ