Dialog i współpraca zamiast konfrontacji.

0
1381

Przebieg 41. Sesji Rady Gminy Rokietnica przeszedł już do historii. Pokazał jednak, że najważniejsza dyskusja na najbliższy czas musi dotyczyć współpracy. Jej osią powinna stać się sama definicja. Wolna od prób zwarcia, rewanżu, konfrontacji spraw i szukania konfliktu interesów. Czas celów i zadań nie potrzebuje negatywnych emocji i tracenia energii na zbędne batalie. To bowiem czas ludzi odpowiedzialnych, mądrych, odważnych i wolnych od uprzedzeń. Takich, którzy potrafią podjąć niełatwe wyzwania i szukają najlepszych rozwiązań.

W ich realizacji nie ma komfortu braku ryzyka. Sztuką jest ich analiza i kompetentna minimalizacja. W takich sytuacjach na plan dalszy musi zejść cała mniej istotna otoczka.

Rada Gminy obraduje na sesjach. Mają swój ustalony porządek przyjęty w rocznym planie pracy. Standardowo odbywają się raz w miesiącu. W każdej chwili jednak, jeśli wymaga tego życie, radni mogą spotkać się dodatkowo. I nie ma w tym względzie żadnych zakazów. Wręcz przeciwnie – jest w tym poczucie wziętego na barki obowiązku.

Gmina Rokietnica na czas szansy na unijne dofinansowania przygotowywała się solidnie. Nie zaciągane od dwóch lat kredyty pozwoliły tak przygotować budżet, by w chwili otwarcia konkursów, móc po nie sięgnąć. Nie jest to łatwe. Kryteria są bowiem wymagające. Uczą jednak pokory, ważnej umiejętności przewidywania i pozwalają się rozwijać. W ciągu ostatniego roku w Urzędzie Gminy zrobiliśmy wszystko, by przygotować się do 8 dużych zadań. Trzy dotyczą oświaty: rozbudowy gimnazjum w Rokietnicy, z którego będzie korzystać od 1 września także podstawówka, dodatkowych zajęć dla uczniów, kolejnego zastrzyku dla Przedszkola „Bajeczka”. Następny – to ogromny projekt budowy węzła w Rokietnicy. Dzięki niemu jest szansa na nowy dworzec z parkingami, zajezdnią, peronami dla autobusów, tzw. społeczną przestrzenią, nową bazę dla ROKBUS-u, nowe autobusy i wreszcie cały ciąg komunikacyjny nowych dróg powiatowych w centrum Rokietnicy z rondem (ul. Szamotulska/ul. Pocztowa) oraz systemem chodników i ścieżek.

Następne dwa projekty dedykowane są poprawie jakości obsługi w Urzędzie Gminy. Umożliwią rozwój usług elektronicznych, założenie punktu potwierdzania profilu zaufanego, pozwolą zakupić nowy sprzęt komputerowy, uruchomić sprawne konsultacje, obsługę sesji, elektroniczne biuro interesanta, przeszkolić i podnieść kompetencje urzędników.

Celem sięgnięcia do kolejnych dwóch konkursów jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (SP Napachanie, SP Rokietnica, Świetlica wiejska w Żydowie) i Odnawialne Źródła Energii. Te ostatnie – dedykowane mieszkańcom, którzy składając deklarację udziału w Gminie, mają możliwość, dzięki jej „pośrednictwu”, zainstalować na swoim domu panel słoneczny, fotowoltaikę czy węglowy piec wymienić na ten opalany biomasą.

Wszystkie wymienione projekty to szansa na ok. 30 mln środków unijnych dla Gminy.

Ogłoszenia o konkursach, dające sygnał do rozpoczęcia prac i przede wszystkim dokładnie precyzujące to, co do złożenia wniosku trzeba przygotować, są tym momentem, w którym trzeba się szczególnie zmobilizować. Bo poza każdym innym ważnym szczegółem, to czas ma tu rolę decydującą. Na złożenie dokumentacji jest ściśle określona data, której przekroczenie oznacza dyskwalifikację.

Wiele jest spraw, oczywiście uregulowanych prawnie, które możemy przygotować sami. Jednak na zaciągnięcie zobowiązań, umieszczenie zadania w wieloletnim planie finansowym, zarezerwowanie niezbędnych środków na wkład własny, czy przy otrzymanym dofinasowaniu – właściwe „rozpisanie” wszystkiego na budżetowe detale, swoją zgodę musi wyrazić Rada Gminy. Stąd mimo przyjętego z rocznym wyprzedzeniem planu, który wielu wydawać się może nienaruszalną „świętością”, mimo ogłoszonej przerwy wakacyjnej w obradach – należy się zwyczajnie spotkać. I to temu celowi służy tryb nadzwyczajny zwoływania posiedzenia Rady.

Jego istotą jest krótszy wymagany czas na analizę materiałów sesyjnych (do 24 godzin przed sesją) oraz uproszczony porządek obrad – ograniczony tylko do merytorycznej dyskusji nad materiałami i samej procedury głosowania.

Intencją zwołania nadzwyczajnej sesji w drugiej dekadzie lipca była konieczność dokonania zmian w budżecie tak, by możliwe stało się złożenie wniosków na termomodernizację szkół i świetlicy w Żydowie, OZE dla mieszkańców (oba projekty z 85% dofinansowaniem) oraz wystąpienie o umarzalną w 40% pożyczkę do WFOŚ w Poznaniu na zakup nowego samochodu bojowego dla JOSP w Rokietnicy. Koniecznym było również podniesienie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rokietnicy, zwiększenie planu dotacji celowych (zawiadomienia wojewody) oraz  dokonanie przesunięć umożliwiających realizację zadań bieżących przez Urząd Gminy. Jak to w życiu – spójną okazała się również uchwała, która pozwoli na dokonanie zakupu gruntów pod poszerzenie dróg w Krzyszkowie, w tym jednego, przy właśnie rozpoczynającej się budowie. Dlaczego zatem jej nie wprowadzić. Tryb nadzwyczajny przecież nie powinien być tu żadną przeszkodą.

O wszystkich zagadnieniach koniecznych do podjęcia (poza tematem poszerzenia drogi w Krzyszkowie)  radni zostali uprzedzeni 13 lipca. To wyłącznie od decyzji Przewodniczącego zależało, jaki zostanie wybrany tryb. I dodatkowo – w przypadku tego nadzwyczajnego – zaproponowana została robocza dyskusja nad materiałami w ramach Komisji Wspólnej tak, by radni mieli możliwość odbycia merytorycznej dyskusji, zadania pytań, zgłoszenia wątpliwości. Przewodniczący, którego kompetencją jest zwołanie takiej komisji uznał, że nie ma takiej potrzeby. Oceniając przesłane tematy stwierdził, że całość jest możliwa do przepracowania podczas samej sesji nadzwyczajnej.

Mimo trzygodzinnej dyskusji nad zagadnieniem podwyższenia kapitału zakładowego dla spółki PUK, która finalizując z rocznym wyprzedzeniem kanalizację w Krzyszkowie, jako dodatkowe realizuje w tym roku zadanie wymiany wodociągowych rur azbestowych w Żydowie oraz systematyczne wywożenie osadów z oczyszczalni zapobiegające powstawaniu odorów, przeważyła negatywna większość (7 głosów „przeciw”, 5 „za”, 2 „wstrzymujące się”). Tłumaczona zbyt krótkim czasem na analizę dyskusja, zakończyła się wnioskiem formalnym o „zdjęcie” 500 tys. dla PUK-u i gruntownym przebudowaniem budżetu. Temat dokapitalizowania spółki PUK, która tak jak budżet, jest przecież w całości własnością Gminy, odłożono na później. Najlepiej na koniec sierpnia. Tymczasem decyzja o podjęciu budowy kanalizacji w kolejnej miejscowości gminy – Przybrodzie musi zapaść już. Przewodniczący Komisji Finansów zgłosił radnym propozycję podjęcia tematu na komisji tematycznej – w środę 26 lipca 2017r.

Całość zmian w budżecie, po wykreśleniu pozycji związanej z kwotą 500 tys. na rzecz PUK, została przegłosowana 12 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”. Wśród nich była też pozycja, która umożliwiła zwrot do PFRON kwoty 300 tys. rekompensującej Gminie dochody utracone z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku. Kwota ta została przekazana do gminnego budżetu w roku 2016 na podstawie złożonego przez Urząd wniosku, wymagającego ponownego przesłania na początku roku następnego. Tymczasem zakład pracy chronionej, który został zwolniony z podatku, przestał spełniać wymogi potrzebne tego typu firmie w 2017 r. Zatem nie podlegał już zwolnieniu, a tym samym Gmina nie miała podstaw do składania wniosku o kolejną rekompensatę od PFRON. Pracownik więc wniosku nie złożył. Potraktował też analogicznie sytuację w odniesieniu do roku poprzedniego. Błąd finalnie polegał na niedotrzymaniu terminu. Zyskaną w roku 2016 kwotę rekompensaty trzeba było zwrócić z powrotem do PFRON.

Mimo czynnego żalu co do niezłożenia wniosku w terminie i rozmów w tej sprawie w siedzibie PFRON w Warszawie, złożenia pisma o przywrócenie terminu umożliwiającego potwierdzenie prawa do rekompensaty, PFRON wydał postanowienie o odmowie wszczęcia w tym zakresie postępowania administracyjnego. Przesłane przez Urząd Gminy na to postanowienie zażalenie, skierowano ponownie do Prezesa PFRON. Cały czas czeka na rozpatrzenie.

O zagadnieniu zwrotu rekompensaty do PFRON radni zostali szczegółowo powiadomieni podczas obrad Komisji Wspólnej w dniu 14 czerwca 2017r. Reakcja była bardzo rzeczowa. Zrozumienie błędu, o technicznym podłożu, skutkującym zwrotem otrzymanej kwoty rekompensaty – bardzo ludzkie. Wszystkie związane z tym dalsze operacje finansowe zostały zawarte w zarządzeniach dostępnych w prowadzonym przez Urząd BIP. Zmiana na sesji nadzwyczajnej tylko je porządkowała.

Zatem mówienie na bazie obrad sesji przez zebranych widzów o zwrocie środków do PFRON jako o wytropieniu „afery finansowej” nazwać należy szukaniem sensacji i pomówieniem bardzo dalekim od zasad i przyzwoitości.

Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ