Chcemy zbudować bezpieczny wariant. Tak wykonawca skonkludował spotkanie w Rokietnicy

0
1358
Trwają Konsultacje w sprawie linii 2X400 KV Piła Krzewina-Plewiska Chcemy zbudować bezpieczny wariant. Tak wykonawca skonkludował spotkanie w Rokietnicy Kolejne ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych, zorganizowanych przez konsorcjum IDS Energetyka i Enprom HVL – wykonawcę linii 2X400 kV Piła Krzewina – Plewiska, zgromadziło w piątek 15 września w rokietnickim gimnazjum ok. 300 mieszkańców, w tym przedstawicieli pięciu stowarzyszeń. Obecni byli także radni, sołtysi oraz wójt wraz z pracownikami UG.
Na temperaturę spotkania i jego charakter zdecydowany wpływ miała zgłoszona podczas spotkania w Kobylnikach (18.08) i Mrowinie (19.08) propozycja wzięcia pod uwagę nowego wariantu przebiegu przez gminę Rokietnica linii 2X400 kV, nazwanego przez wykonawcę roboczo wariantem I PRIM i I BIS (mapy przebiegu dostępne na stronie: www.liniapilaplewiska.pl). Ta alternatywa, modyfikująca dotychczasową trasę przebiegu linii 220 kV, czyli tzw. wariant I, opiera się w dużym uproszczeniu na zamiarze ominięcia silnie zurbanizowanych terenów, głównie Rokietnicy i Bytkowa, lokalizacją linii w pasie związanym z trasą S11. Już sama próba prezentacji nowego wariantu wzbudziła emocje. Z jednej strony tych, którzy, widząc ją po raz pierwszy, protestowali zaskoczeni niewiedzą i odczuwanym zagrożeniem, które po budowie trasy S11 zmusiłoby ich do kolejnej zmiany
miejsca zamieszkania. Z drugiej – mieszkańców Bytkowa reprezentowanych przez sołtys Annę Niesiobęcką wskazujących na wysokie skutki społeczne, dalsze zagrożenie
wyburzeniem domów oraz degradację środowiska. Z trzeciej – reprezentantów miejscowości wzdłuż planowanego wariantu VII podkreślających brak przestrzegania dokumentów planistycznych województwa oraz gminy Rokietnica, które lokalizowały budowę linii 2X400 kV po dotychczasowej trasie przebiegu (wariant I).
Gorącą wymianę zdań udało się uporządkować, skupiając dyskusję wokół analizy porównawczej wariantu I, VII, I PRIM i I BIS. Zestawienie uwypuklało przede wszystkim
kwestię lokalizacji wariantów linii w pobliżu zabudowań, w tym ewentualność związanych z tym wyburzeń. Pokazywało, iż tylko wariant VII daje gwarancję ich całkowitego braku w odległości do 100 m od osi linii. Wykonawca wskazał także na te zapisy planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, które w uzasadnionych przypadkach (ważny interes społeczny) pozwalają na zmianę wpisanego doń przebiegu linii wysokich przesyłów. Kilkukrotne gromkie brawa podsumo wywały te wypowiedzi, które, bardzo jednoznacznie, za najwłaściwszą wskazywały budowę linii 2X400 kV po terenach rolniczych. Ucinano prowadzenie dyskusji nad jakimikolwiek próbami modyfikacji wariantu I oraz pytano o mandat do ich zgłaszania. Ten fragment spotkania podsumował przedstawiciel wykonawcy. Wskazał na prawo wszystkich stowarzyszeń do zgłaszania
w trakcie konsultacji korekty wariantów, które z oczywistych względów są następnie rozpatrywane od strony lokalizacyjnej i projektowej oraz poddawane społecznej dyskusji. Wątek zakończyło pytanie o datę graniczną konsultacji i o to, kto ostatecznie podejmie decyzję o wyborze wariantu przebiegu linii przez gminę Rokietnica. Prowadzący spotkanie zapowiedział zakończenie konsultacji do końca listopada 2016 i jako podejmującego decyzję wskazał wyłonionego w przetargu wykonawcę – oczywiście po spotkaniach z władzami gmin i wojewodą i po wsłuchaniu się w głos społeczny.
Taki, który nie oznacza burzenia domów i jest bezpieczny. Bartosz Derech, wójt gminy Rokietnica, podkreślił, że decyzja o budowie linii 2X400 kV w jakiejkolwiek lokalizacji zawsze będzie trudna. Na terenie gminy bowiem nie ma miejsca, które pozwoliłoby wytyczyć jej przebieg, nie powodując niczyjej krzywdy.
– „Linia jednak jest potrzebna i nie zamierzam z tym faktem polemizować. Rozumiem
mieszkańców z miejscowości wzdłuż wariantu VII. Dlatego czekam na informację
z sąsiednich gmin na temat tego przebiegu. Mając na względzie obecne nastroje
na terenie gminy, musimy z Radą podjąć decyzję i spróbować oddalić wariant VII od
Kobylnik, Napachania, Mrowina i Przybrody. Obiektywnie jednak nie ma możliwości,
by biorąc pod uwagę interes mieszkańców, istniała poza wariantem VII linia, która pozwala się oddalić od budynków mieszkalnych na odległość ponad 100 m.”
Kolejne wystąpienia mieszkańców i oświadczenia składane przez Sołtys Sołectwa Sobota-Bytkowo przedstawicieli Stowarzyszeń: Przyjazna Rokietnica, Przyjazna Ziemia, Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Topolowego, były wyraźnym opowiedzeniem się za wariantem VII.
Prezes Stowarzyszenia Rokietnica 24.pl, bez wskazywania na konkretny wariant,
podkreślił, że mieszkańcy, których reprezentuje, są przeciwko jakiemukolwiek przebiegowi związanemu z wyburzeniem domów. Dodał też, że podziały na terenie gminy Rokietnica są wynikiem działania inwestora, czyli Polskich Sieci Energetycznych, który pokazał aż trzy możliwe przebiegi linii poza granicami gminy. Zaapelował również do wójta i radnych o podjęcie takich uchwał, które wprowadzą na przyszłość zakaz budowy domów tuż przy liniach wysokiego napięcia. Tylko wtedy mieszkańcy będą mieli pewność, że w przyszłości nikt nie wyburzy ich domów w związku z jakimikolwiek planami rozbudowy linii.
Konkluzją spotkania było:
• opowiedzenie się przez zdecydowaną większość mieszkańców przeciw jakiemukolwiek rozwiązaniu, które mogłoby prowadzić do wyburzenia domów, z wyraźnym wskazaniem na najwłaściwszy ze względu na interes mieszkańców wariant VII przebiegu linii 2X400kV (odległośćod domów, uciążliwość, środowisko);
• podjęcie starań, m.in. poprzez rozmowy z sąsiadami, o odsunięcie wariantu VII możliwie jak najdalej od miejscowości Kobylniki, Napachanie, Dalekie, Mrowino, Przybroda;
• lobbowanie na rzecz godziwych odszkodowań dla właścicieli gruntów rolnych,
po których poprowadzona miałaby zostać linia 2X400 kV według wariantu VII;
• zabezpieczenie poprzez podjęcie przez Radę gminy stosownych uchwał planistycznych, które wprowadzą całkowity zakaz budowy domów w pasie technologicznym linii wysokiego napięcia;
• apel skierowany do mediów i mieszkańców o nieprowadzenie działań zmierzających do konfrontacji między mieszkań cami gminy. Danuta Potrawiak Sekretarz Gminy Rokietnica
Materiały dotyczące spotkania w dniu 15.09.2016 r. w Rokietnicy:
Notatka prasowa Stowarzyszeń: Wokół Nas, Mieszkańców Osiedla Topolowego, Rokietnica24.pl oraz mieszkańców Bytkowa http://naszglospoznanski.pl/archiwum/
nasz-glos-poznanski-nr-105-z-12-wrzesnia-2016-r/
http://www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/wielkopolska/a/nie-dla-wariantu-pierwszego-mowi-rokietnica,10641365/
http://www.liniapilaplewiska.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ