Będziemy gotowi do kolejnych inwestycji

0
1066
Zgodnie z przyjętymi standardami polegającymi na przedstawieniu wszystkim zainteresowanym mieszkańcom projektów planowanych inwestycji gminnych po to, by nie
były zaskoczeniem dla tych, którym finalnie mają służyć, w miesiącu wrześniu zorganizowaliśmy trzykrotnie konsultacje społeczne. Pracownicy UG przyjmowali uwagi
podczas dwóch wyznaczonych terminów spotkań bezpośrednich. Można było więc
skonfrontować swoją wiedzę i oczekiwania z materiałami udostępnionymi do wglądu
w wersji papierowej. Ci, którzy wolą kontakt internetowy, analizowali założenia projektowe poprzez urzędową stronę internetową. Można było także tą droga złożyć swoje uwagi.
Chodnik w Bytkowie od ul Porzeczkowej do ul. Pawłowickiej 13 września 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu przebudowy pasa drogowego ul. Obornickiej
w Bytkowie od ul. Porzeczkowej do ul. Pawłowickiej. Wzięło w nich udział 6 mieszkańców, 3 pracowników Urzędu Gminy, 1 sołtys, 1 radny. Nie wniesiono pisemnych uwag do przedstawionego projektu. W związku z tym zostanie on wykonany według założeń zaprezentowanych w udostępnionych materiałach.
Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Poznańskiej w Kiekrzu
15 września 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego
. W konsultacjach wzięło udział 9 mieszkańców, 3 pracowników Urzędu Gminy, 0 sołtysów, 1 radna. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiły 3 osoby. Uczestnicy konsultacji zgłosili następujące uwagi do projektu:
1. Zlokalizować zjazd o szerokości 6 m na działkę 846/5 przy ul. Poznańskiej w Kiekrzu. Pozostawić istniejący zjazd o szerokości 6 m na działkę 846/3. Zaprojektować zjazd na projektowaną drogę publiczną (połączenie ul. Sarniej z ul. Poznańską).
2. Przedstawiony wariant ciągu pieszo-rowerowego przebiega w śladzie istniejącego rowu
otwartego odwadniającego.Sieć melioracyjna musi być odtwarzana w sposób zapewniający jej funkcjonowanie na terenach objętych melioracją.
3. Projektowanie ciągu pieszo-rowerowego bezpośrednio przy granicach działek spowoduje konieczność usunięcia zabytkowych drzew, w związku z tym należy zaprojektować pas zieleni z drenażem przy granicach pasa drogowego natomiast ciąg pieszo-rowerowy z kanalizacją deszczową przy jezdni ul. Poznańskiej.
4. Przy projektowaniu ciągu pieszo-rowerowego w rejonie działki nr 107 w Starzynach należy uwzględnić odwodnienie terenu poprzez kanalizację deszczową.
5. Przeanalizować zasadność projektu pn. przebudowa pasa drogowego ul.Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego, ze względu na komplikacje rozwiązań techniczno-przestrzennych, środowiskowych oraz finansowych Gminy Rokietnica.
6. Ciąg pieszo-rowerowy powinien biec po drugiej stronie drogi, w stosunku do przebiegu wskazanego w projekcie, ze względu na zapewnienie bezpiecznego wyjazdu z posesji, konieczność odśnieżania chodnika przez właścicieli posesji przyległych, wycinkę istniejących drzew i brak możliwości nasadzeń oraz działanie istniejącego odwodnienia. W nawiązaniu do złożonych uwag Urząd Gminy Rokietnica wyjaśnia, że obecnie nie istnieje zjazd na działkę nr 846/3, natomiast istnieje zjazd na działkę nr 846/4, stanowiącą przedłużenie ul. Sarniej w Kiekrzu, zgodnie z obowiązującym mpzp. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) budowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do
drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi
na lokalizację zjazdu. Mając na uwadze powyższe, właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległej do drogi może wystąpić do Wójta Gminy Rokietnica z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizację zjazdów na działki nr 846/3, 846/5. Rów odwadniający, który biegnie wzdłuż ulicy Poznańskiej, jest rowem przydrożnym, służącym wyłącznie odwadnianiu pasa drogi gminnej. Projekt nie dotyczy sieci melioracyjnej. Projektowany ciąg pieszo-rowerowy na długości odcinka nie przylega bezpośrednio do granicy pasa drogowego, zatem wycięte będą tylko drzewa w złej kondycji fitosanitarnej oraz te kolidujące bezpośrednio z inwestycją. Gmina Rokietnica nie planuje wykupów gruntów oraz poszerzania pasa drogowego pod ww. inwestycję, ze względu na ewentualny znaczący wzrost jej kosztów.
Proponowany przebieg ciągu pieszo-rowerowego zapewnia optymalne wykorzystanie terenu pasa drogi gminnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków technicznych, istniejącego systemu odwodnienia, projektowanego nowego oświetlenia ulicznego oraz wymogów związanych z bezpieczeństwem użytkowników drogi.
Informujemy, że uwagi dotyczące projektu pn. Przebudowa pasa drogowego ul.Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego zostaną przekazane projektantowi. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że wprowadzenie do projektu zgłoszonych uwag jest uzależnione od wielu czynników (np. szerokości pasa drogowego, możliwości wykorzystania istniejącego odwodnienia drogi, warunków technicznych, wymogów formalnych, itp.), zatem docelowa dokumentacja projektowa może nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.
Ul. Ptasia Kiekrz – modernizacja nawierzchni Również 15 września 2016 r. zakończyły
się konsultacje społeczne w sprawie projektu modernizacji nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu
. W konsultacjach wzięło udział około 15 mieszkańców, 3 pracowników Urzędu Gminy, 0 sołtysów, 1 radna. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiło 9 osób.
Uczestnicy konsultacji zgłosili następujące uwagi do projektu:
1. Przesunięcie oznakowania „strefa zamieszkania” i ograniczenie prędkoścido 20 km/h na całym odcinku ul. Ptasiej w Kiekrzu. Wykonanie dodatkowych progów zwalniających.
2. Przedłużenie projektowanej sieci oświetlenia ulicznego do ostatnich zabudowań od strony miejscowości Rogierówko. Uwagi dotyczące projektu modernizacji nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu zostaną przekazane projektantowi. Ich wprowadzenie do projektu jest uzależnione np. od zakresu opracowania objętego umową z projektantem, warunków technicznych,
wymogów formalnych, itp. Zatem docelowa dokumentacja projektowa może nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.
Łukasz Janikowski
Kierownik Referatu
Inwestycji
i Infrastruktury
UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ