AZBEST!!! Ostateczny termin składania wniosku 16.08.2017r. !

0
1215

Urząd Gminy w Rokietnicy wraz ze Starostwem Poznańskim, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna tegoroczną akcję dofinansowania usuwania azbestu.
Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest uprawnione są następujące podmioty:
a) właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości nie prowadzący działalności gospodarczej,
b) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
c) jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,
d) stowarzyszenie ogrodowe lub działkowcy,
e) instytuty badawcze.
Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Każdy podmiot, który chce skorzystać z dofinansowania, ma obowiązek złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie Gminy w Rokietnicy wypełniony pisemny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r. Formularz wniosku można pobierać w Urzędzie pok. Nr 6, ze strony www.rokietnica.pl, zakładka Środowisko , (należy pamiętać o dołączeniu do wniosku wypełnionej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”) lub po prostu wypełnić formularz zamieszczony specjalnie w bieżącym numerze „Rokickich Wiadomości” (Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest patrz strona )
W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi lub produktami rybołówstwa – obowiązkowo należy wypełnić dwa dodatkowe dokumenty: oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę .
Oba wzory dokumentów gotowe do wypełnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Rokietnica pok. nr 6 lub strona www.rokietnica.pl, zakładka Środowisko.

Do wniosku należy również załączyć:
1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,(akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej).
2. Zgodę właściciela nieruchomości – W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste,
3. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest
4. W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z sektorem produkcji rolnej – należy wypełnić dwa dodatkowe dokumenty: oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
5. Upoważnienie dla wnioskodawcy – współwłaściciela do występowania o dofinansowanie w sytuacji, gdy jest ich pełnomocnikiem.
6. Informację o wyrobach zawierający azbest – ( wzór dostępny na www.rokietnica.pl zakładka ŚRODOWISKO oraz w siedzibie UG Rokietnica pok. Nr 6).

Wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel
w bieżącym roku.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku materiał zawierający azbest zostanie usunięty z terenu nieruchomości.

Koszty związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest, realizowane będą w 100%
Ze środków: Starostwa Powiatowego w Poznaniu, budżetu Gminy Rokietnica, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. bez udziału finansowego wnioskodawców.

UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy:
Lidia Przybysz (tel: 61 8960 611, pok. 6)
Osoba do kontaktu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:
Agata Sibila (tel. 61 8410 750)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ