29 stycznia 2018 r. L sesja Rady Gminy Rokietnica

0
1808

 

W dniu 29 stycznia 2018 r. odbyła się L sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 14 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: radny Ryszard Lubka złożył interpelację w sprawie organizacji drogi – zapewnienia bezpieczeństwa na ul. Kokoszczyńskiej w Mrowinie oraz zagospodarowania nadmiaru wód opadowych przy ul. Błotnej i Krańcowej w Mrowinie; radna Joanna Nowak złożyła interpelację w sprawie zmiany miejsca usytuowania słupa wysokiego napięcia na skrzyżowaniu ul. Wiatracznej z ul. Podjazdową w Kiekrzu; radny Paweł Dankowski złożył interpelację w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Spokojnej w Rokietnicy poprzez zamontowanie na niej spowalniaczy oraz w sprawie kompleksowego oczyszczenia sieci kanalizacji deszczowej na ul. Gminnej w Rokietnicy; radny Paweł Dankowski zadał pytania odnośnie zapewnienia mieszkańcom bezpiecznego poruszania się na ul. Golęcińskiej w Rokietnicy, przetargu na dokończenie ul. Rolnej w Rokietnicy oraz przyłączenia mieszkańców do światłowodu; radny Zbigniew Muszyński zadał pytanie dotyczące budowy drogi                                  – ul. Głównej w Krzyszkowie, ponieważ mieszkańcy mają trudności z dojazdem do posesji.

W trakcie debaty Prezes Jerzy Maciejewski przedstawił prezentację dotyczącą planów inwestycyjnych Spółki ROS – budowy remizy w Rokietnicy.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>” Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

 • L/462/2018 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania – jednogłośnie 14 głosami „za”;
 • L/463/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawieranie z Miastem Poznań porozumień międzygminnych                               w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego w zakresie organizowania nauki religii                                     w punktach katechetycznych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe inne niż katolickie –                              jednogłośnie 14 głosami „za”;
 • L/464/2018 w sprawie: ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica” –  jednogłośnie 14 głosami „za”;
 • L/465/2018 w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica – jednogłośnie 14 głosami „za”;
 • L/466/2018 w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica – jednogłośnie 14 głosami „za”;
 • L/467/2018 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Oborniki zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności                              na rok 2018 – jednogłośnie 14 głosami „za”;
 • L/468/2018 w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – 10 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się” (głosowanie imienne);
 • L/469/2018 w sprawie: zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie na lata 2018-2021 – jednogłośnie 14 głosami „za”;
 • L/470/2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok – 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”;
 • L/471/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028 –                13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”;
 • L/472/2018 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica – jednogłośnie                     14 głosami „za”;
 • L/473/2018 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica – 11 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”;
 • L/474/2018 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu – jednogłośnie 14 głosami „za”;
 • L/475/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica na 2018 rok –                      jednogłośnie 14 głosami „za”;
 • L/476/2018 w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej utrzymania ul. Dobrowita w Mrowinie – 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Radny Ryszard Lubka wnioskował o udrożnienie rowów i przejazdu                                       do miejscowości Krzyszkowo oraz o pilną interwencję stosownego sprzętu, który udrożni rów i odblokuje skrzyżowanie ul. Kwiatowej i ul. Łąkowej. Radna Joanna Nowak podziękowała w imieniu mieszkańców ul. Ptasiej                  za zakończenie inwestycji pt. przebudowa ul. Ptasiej w Kiekrzu oraz razem z mieszkańcami osiedla Europejskiego                 w Kiekrzu poinformowała o trudnej sytuacji tego osiedla. Mieszkańcy wnioskowali o odwodnienie tego osiedla – zatamowanie stawu wylewającego się na ul. Portugalską, utrzymania dróg osiedlowych w stanie umożliwiającym bezpieczny przejazd oraz poruszyli kwestię braku kanalizacji i oświetlenia. Zasugerowali, aby został przygotowany harmonogram wykonywanych prac związanych z odwodnieniem czy remontem ulic. Mieszkaniec ww. osiedla dodał, iż przez to osiedle biegnie magistrala gazowa, która jest w tej chwili pod wodą. Radny Władysław Mielcarek przypomniał o fatalnym stanie ul. Jodłowej, ul. Daglezjowej i ul. Jaśminowej. Dodał, iż w sklepie ,,Delikatesy 34’’ został skradziony bankomat WBK, dlatego jest prośba mieszkańców, aby umieścić gdzieś jeszcze jeden taki bankomat. Radny Krzysztof Zielonka zaapelował o wyczyszczenie odblasków przy wysepkach na ul. Kierskiej                             w Kiekrzu. Sołtys Maria Chojnacka powiedziała o ciężkiej sytuacji na ul. Głównej w Krzyszkowie, gdzie droga jest zamknięta, nieprzejezdna; poprosiła o wyznaczenie jednego fragmentu drogi, który byłby przejezdny. Sołtys oznajmiła, iż mieszkańcy Krzyszkowa zgłaszają również trudną sytuację na ul. Spokojnej i ul. Dąbrowskiego. Mieszkaniec Krzyszkowa zapytał o naprawę całego odcinka Traktu Napoleońskiego oraz budowę ul. Dąbrowskiego, ul. Wybickiego, ul. Kozietulskiego, ul. Czartoryskiego i pozostałych części Krzyszkowa. Radny Paweł Dankowski powiedział o złym stanie drogi na ul. Zakątek oraz ul. Gminnej. Sołtys Anna Niesiobęcka podziękowała za dołożony kolejny 1 mln. zł na inwestycję pt. rozbudowa układu drogowego na osiedlu Topolowym w Bytkowie. Mieszkaniec Maciej Mikuła zasugerował, aby pomyśleć w Gminie Rokietnica o elektronicznym systemie zapisywania dzieci                        do przedszkoli, który ułatwi rodzicom załatwienie spraw związanych z procesem rekrutacji.

Aneta Dolacińska
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich UG Rokietnica

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ